Ante PAVLOVIĆ

()
NASTAVNIK Dr. sc. ANTE PAVLOVIĆ, izv. prof., – svećenik Mostarsko-duvanjske biskupije
USTANOVA ZAPOSLENJA Katolički bogoslovni fakultet u Sarajevu
RAD NA TKIM – u Nastavnik vanjski suradnik i predstojnik Instituta

 

BIOGRAFSKI PODACI Rođenje: 14. veljače 1995., Studenci – općina Ljubuški, BiH

Osnovna škola: Studenci i Ljubuški (1962.-1970.)

Srednja škola: Klasična gimnazija na Šalati u Zagrebu (1970.-1974.)

Visokoškolska izobrazba: Vrhbosanska katolička teologija u Sarajevu (1974.-1981.)

Svećeničko ređenje:  Katedrala, Mostar, 1981.

Magisterij (licencijat): 1988. – na Fakultetu odgojnih znanosti Papinskog salezijanskog sveučilišta u Rimu (1984.-1987.)

Doktorat: 1996. – na Katoličkom bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (1992,/1993,), s doktorskom disertacijom: Doprinos Ferde Hefflera razvoju kateheze i katehetskog pokreta u Hrvatskoj (1900.-1940.).

SLUŽBE –        Župni vikar u župi Dračevo (1981.-1983.), u Gabela Polju (1983.-1984), u katedrali u Mostaru (1988.-1990.);

–        Predstojnik Teološkog instituta u Mostaru (1988.-1990. i 1994.-2016.) i Katehetskog instituta u Sarajevu (1990.-1992.);

–        Predavač – vanjski suradnik na Teološko-katehetskom institutu u Dubrovniku (1994.-1997.)

–        Nastavnik religijske pedagogije je katehetike i psihologije /1989.-1992./ na Vrhbosanskoj katoličkoj teologiji u Sarajevu odnosno na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Sarajevu (od 1989.);

–        Prefekt u Bogoslovnom sjemeništu u Sarajevu (1990.-1992.);

–        Ravnatelj Katehetskog ureda hercegovačkih biskupija (od 1994.);

–        Član Vijeća za katehizaciju Hrvatske biskupske konferencije  /HBK/ (od 1989.);

–        Član i potpredsjednik Stalnoga odbora Katehetske ljetne škole HBK za organizaciju stručnih skupova (1989.-1993.);

–        Viši savjetnik u NKU HBK za teološko-katehetsko izdavaštvo i predsjednik Komisije za izdavanje vjeronaučnih programa i udžbenika (od 1999.);

–        Potpredsjednik (1997.-2005.) i tajnik (1996.-2015.) Vijeća BK BiH za katehezu;

–        Izabran u znanstveno-nastavno zvanje docenta na katedri Religijske pedagogije i katehetike (2005.) na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Sarajevu, potom izvanrednog profesora  (2009.) s reizborom (2015.), predsjednika Katedre liturgike na KBF-u (od 2009.) i predsjednika Odsjeka za praktičnu teologiju na KBF-u (2015.)

–        Član Povjerenstva BK BiH za vjerski odgoj i vjeronauk u školama (2002.-2016);

–        Član Koordinacije hrvatskih županijskih ministara obrazovanja Federacije BiH (2002.- 2016.)

–        Član Akademije odgojno-obrazovnih znanosti Hrvatske u Zagrebu (od 2002.);

–        Predsjednik Povjerenstva za vjeronauk u školi pri Ministarstvu znanosti, obrazovanja i športa RH (2005.-2006.);

–        Član Povjerenstva za znanstvene skupove na KBF-u (od 2009.);

–        Član uredničkog vijeća znanstvenih i stručnih časopisa: Vrhbosnensia, Mostariensia, Katehetski glasnik;

–        Član Povjerenstva za nastavne planove i programe i udžbenike pri Zavodu za školstvo Mostar.

OBJAVLJENI RADOVI Autor je i priređivač više znanstvenih knjiga i publikacija, vjeronaučnih programa i udžbenika; vodio je i sudjelovalo na više domaćih i međunarodnih istraživačkih i projekata na teološkom, odgojno-obrazovnom, kulturnom i školskom području; sudionik je i predavač na preko 30 domaćih i međunarodnih znanstvenih simpozija, kolokvija, stručnih skupova, savjetovanja i škola;  objavio je oko 60 znanstvenih i stručnih članaka te preko 150 kraćih priloga stručne, stručno-poučne, informativne i duhovno-vjerske tematike; moderator je oko 25 završnih, diplomskih i specijalističkih radova; član je uredništva znanstvenih i stručnih časopisa Vrhbosnensia, Mostariensia i Katehetski glasnik, suradnik u časopisima: Bogoslovska smotra, Kateheza, Motrišta, Hum, Škola, Hrvatska misao i Suvremena pitanja, te u raznim mjesečnicima i drugim tiskovinama.

 

Knjige (izdvojeno):

Doprinos Ferde Hefflera razvoju kateheze i katehetskog pokreta u Hrvatskoj (1900.-1940.), Acta et studia 4, Teološki institutu Mostar, Mostar, 1997.,  (doktorska disertacija);

Putovima vjerskoga odgoja. Obitelj, škola, župna zajednica, Crkva na kamenu, Mostar, 2005.;

– Stari mostovi u Mostaru, priredio A. Pavlović, Biblioteka Crkve na kamenu – knjiga 83, Crkva na kamenu, Mostar, 2004., 236 str.

Župa Studenci u Hercegovini, priredio A. Pavlović, Crkva na Kamenu, Mostar, 2011. (monografija);

Prijedlog Plana i programa katoličkog vjeronauka u osnovnim školama, Autori: A. Pavlović sa suradnicima, (odobrile i objavile HBK i BK BiH kao službene dokumente), Biblioteka Katehetski dokumenti 1, Kršćanska sadašnjost, Zagreb 2002.

– Nastavni plan i program na hrvatskome jeziku za devetogodišnje osnovne škole u BiH, uredili A. Pavlović i M. Nedić sa sur., Mostar, Široki Brijeg, Travnik, Livno, Orašje, 2008.;

Nastavni plan i program za gimnazije na hrvatskome jeziku u BiH, priredio A. Pavlović sa sur., Mostar, 2013.

 

Skripta:

Religijska pedagogija i katehetika, Mostar, 2007.

Metodika vjeronaučne nastave, Mostar, 2009.

Povijest pedagogije i katehetike, Mostar, 2014.

 

Vjeronaučni udžbenici:

–        Na putu vjere, Udžbenik za katolički vjeronauka četvrtoga razreda osnovne škole, Autori: I. Pažin i A. Pavlović, Kršćanska sadašnjost, Zagreb, 2004. i dalje ( s istim naslovom i Radna bilježnica);

–        Za stolom ljubavi i pomirenja, Udžbenik za katolički vjeronauk trećega razreda osnovne škole, Autori: I. Pažin  i A. Pavlović , Kršćanska sadašnjost, Zagreb, 2007. i dalje (s istim naslovom i Radna bilježnica)

 

Neki znanstveni i stručni članci (izbor):

–        “Tajna liturgije i naša kateheza”. Predavanje na simpoziju u Zadru prigodom obilježavanja 25. obljetnice Konstitucije o svetoj liturgiji ,Sacrosanctum concilium’“, Služba Božja, 33(1990)4, 351-364;

–        “Duhovnost biskupa Čule prema njegovim poslanicama, propovijedima i drugim spisima”, u: A. LUBURIĆ – R. PERIĆ (prir.), Za Kraljevstvo Božje. (Zbornik radova sa Studijskog dana, Mostar 16. lipnja 1990), Biskupski ordinarijat Mostar, Mostar 1991., 73-105;

–        “Pedagoško i formalno-pravno ucjepljenje katoličkog vjeronauka u školski sustav”, Škola – Časopis za odgojno-obrazovnu teoriju i praksu, 1(1996)3, 24-32;

–        “Pomaci i promjene u identifikaciji mladeži u novije vrijeme”, Bogoslovska smotra, 68(1998)1/2, 17-31;

–        “Žetva je velika, ali poslenika je malo. Nastojanja oko duhovnih zvanja”, u: Ž. MAJIĆ (prir.), Sluga dobri i vjerni. Život i djelo mons. Andrije Majića, (Zbornik radova sa Studijskog dana Mostar, 17. lipnja 1998), Biskupski ordinarijat, Mostar, 1998., 117-126.

–        “Osobitosti katoličkog vjeronauka u odgojno-obrazovnom sustavu javnih škola”, Kateheza, 21(1999)2, 137-157;

–        “Temeljna polazišta, kriteriji i upute za izradu vjeronaučnih udžbenika, radnih bilježnica i priručnika za osnovnu i srednju školu”, Katehetski glasnik, 2 (2000)1/2, 90-94.

–        “Religijska socijalizacija i crkveno-religijske aktivnosti mladih u Hrvatskoj (1945.-2000.)”, prilog je pisan u sklopu istraživačkog projekta Aufbruch,  u: P. ARAČIĆ (ur.), “Jeremija, što vidiš?”. Crkva u hrvatskom tranzicijskom društvu, Biblioteka Diacovensia, Đakovo, 2001., 77-97.;

–        Mjesto i uloga katoličkoga vjeronauka u školskom odgojno-obrazovnom sustavu”, Motrišta, 19/2001., 67-79;

–        “Religiozni odgoj u sustavu javnih škola”, Kateheza, 23(2001)4, 339-353.

–        “Kateheza i odgoj za kršćansko služenje”, u: Z. MALIĆ – A. ŠARIĆ (prir.) Izazov djelotvorne ljubavi, (Radovi međunarodnog seminara o župnim Caritasima, Neum, 29. travnja – 2. svibnja 2001. godine), Sarajevo, 2002., 139-157;

–        “Religijski pluralizam i religiozno učenje u školi”, Vrhbosnensia, 6 (2002)1, 45-66.

–        „Obrazovanje i religijska kultura u školama. Što nam donosi reforma obrazovanja u BiH?”,  Hrvatska misao, 8(2004)31-32, 91-106.

–        “Don Ante Romić, katolički pisac”, u: LJ. PLANINIĆ (prir.), Ponosan i neustrašiv, ( Zbornik o don Anti Romiću (1903.-1964.), Mostar, 2004., 149-164.

–        “Don Ante Krešimir Buconjić (1909.-1945.)”, u: B. GOLUŽA (prir.), Svjedoci vjere i rodoljublja, (Zbornik radova o stradalim biskupijskim svećenicima u Hercegovini), Crkva na kamenu, Mostar, 2005., 83-120.

–        “Govor o Bogu u svjetlu religioznog odgoja i kateheze”, u: N. A. ANČIĆ – N. BIŽACA (prir.), Govor o Bogu jučer i danas, (Zbornik radova međunarodnoga znanstvenog skupa Split, 21.-22. listopada 2004.), Crkva u svijetu, Split, 2005., 252-278.

–        “Odgojna i obrazovna paradigma školstva u svjetlu nacionalne, jezične i kulturne jednakopravnosti triju konstitutivnih naroda u BiH”, u: Ustavno-pravni položaj Hrvata u Bosni i Hercegovini. Pravni status, jezik, mediji, obrazovanje, kultura, (Zbornik radova sa znanstvenoga skupa Neum, 27. i 28. listopada 2005., Hrvatsko društvo za znanost i umjetnost u Sarajevu i Sveučilište u Mostaru, Mostar 2006, 330-350.

–        “Vjerski odgoj i odgojno-obrazovna paradigma suvremene škole”, Suvremena pitanja 1 (2006)2, 73-89.

–        “Bosnia – Herzegovina”, u: CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA (a cura di), L’insegnamento della religione risorsa per l’Europa. Atti della ricerca del Consiglio delle Conferenze episcopali d’Europa, ELLEDICI (Leumann), Torino, 2008., 94-101.

–        „Teološki studij u Hercegovini u svjetlu tradicije i suvremenih potreba Katoličke Crkve“, u: Korijeni i perspektive visokoga obrazovanja u Hercegovini, (Zbornik radova sa znanstvenoga skupa održanoga u organizaciji Sveučilišta u Mostaru na Filozofskom fakultetu u Mostaru 22. svibnja 2009.), Mostar, 2010., 231-263.

–        „Politika obrazovanja i školsko zakonodavstvo u Bosni i Hercegovini“, u: I. FILIPOVIĆ, Hrvati u Daytonskim okovima, Crkva na kamenu, Mostar, 2011., 213-230.

–        „Obrazovanje i školstvo na području župe“ (koautor M. Kapular), u: A. PAVLOVIĆ (prir.), Župa Studenci u Hercegovini, Crkva na Kamenu, Mostar, 2011., 287-309.

–        “Pastoralni rad i vjernički život puka u župi (1908.-2010.)”, u: A. PAVLOVIĆ (prir.), Župa Studenci u Hercegovini, Crkva na Kamenu, Mostar, 2011., 393-497.

–        “Nacionalni, kulturni i vjerski identitet Hrvata u BiH – izazovi i perspektive”, u: A. POLEGUBIĆ (ur.), Suvremeni (kršćanski) identitet, (Zbornik radova godišnjeg pastoralnog skupa Bergisch Gladbach – 23.-26. 9. 2013.), Hrvatski dušobrižnički ured, Frankfurt am Main, 2014., 71-142.

–        “Demokratske promjene i doprinos Katoličke crkve u očuvanju nacionalnoga i kulturnoga identiteta Hrvata katolika u BiH”, u: A. POLEGUBIĆ (ur.), Suvremeni (kršćanski) identitet …, 163-210;

–        „Doprinos profesora i biskupa Želimira Puljića razvoju kateheze i vjerskoga odgojnoga djelovanja u svojoj mjesnoj Crkvi i Hrvatskoj“,  u: T. VUKŠIĆ (prir.), U jedinstvu, slobodi i ljubavi, (Zbornik u povodu 25. obljetnice dr. Želimira Puljića, zadarskog nadbiskupa i predsjednika  Hrvatske biskupske konferencije), Zadarska nadbiskupija, Dubrovačka biskupija, Katolički bogoslovni fakultet u Sarajevu, Teološko-katehetski institut u Mostaru, Zadar, 2015., 113-143.

PREDMETI KOJE IZVODI Osnovna religijska pedagogija i katehetika, Religiozni odgoj i kateheza osnovnoškolske djece, Religiozni odgoj i kateheza adolescenata i mladih, Metodičke vježbe iz vjeronauka.
PREDMETE KOJE PREDAJE NA TKIM-u Povijest pedagogije i katehetike, Metodika religioznog odgoja i kateheze, Religiozni odgoj i kateheza osnovnoškolske djece, Praćenje, vrjednovanje i ocjenjivanje u vjeronaučnoj nastavi, Praktični rad s Biblijom.
Webmail