Davor BEREZOVSKI

()
NASTAVNIK Mr. sc. DAVOR BEREZOVSKI, viši asistent – svećenik Mostarsko-duvanjske biskupije
USTANOVA ZAPOSLENJA Katedralna župa Marije Majke Crkve u Mostaru
RAD NA TKIM-u Nastavnik suradnik
BIOGRAFSKI PODATCI Rođenje: 18. kolovoza 1985., Mostar, BH

Osnovna škola: Mostar, 1992. – 2000.

Srednja škola: Gimnazija u Mostaru, 2000. – 2004.

Visokoškolska izobrazba: Katolički bogoslovni fakultet u Splitu (2004. – 2007.) i Pontificia Università Gregoriana u Rimu (2007. – 2009.).

Svećeničko ređenje: 26. Prosinca 2010., u župi Gradina

Magisterij (licencijat): 2012. – dogmatska teologija na Pontificia Università Gregoriana u Rimu (2010. – 2012.), s temom licencijatskog rada: Apostolato liturgico ed eucaristico nel pensiero e azione di Ivan Merz.

SLUŽBE – Župni vikar u katedralnoj župi Marije majke Crkve u Mostaru (od 2012).

– Župni vika u župi Gospe od zdravlja u Neumu (2013.)

– Nastavnik na Teološko-katehetskom institutu u Mostaru (od 2012.)

– Bilježnik na Dijecezanskom crkvenom sudu (od 2015.)

OBJAVLJENI RADOVI  

Knjiga:

Antonija i Danijela (priredio), Crkva na kamenu, Mostar, 2004.

 

PREDMETI KOJE IZVODI  
PREDMETE KOJE PREDAJE NA TKIM-u Teološka antropologija; Eshatologija; Uvod u misterij Krista i povijest spasenja.
Webmail