Martina BOŠNJAK

()
NASTAVNIK MARTINA BOŠNJAK, mag. paed., asistentica
USTANOVA ZAPOSLENJA Caritasov Rehabilitacijski centar „Sveta Obitelj“ u Mostaru
RAD NA TKIM – u Nastavnik vanjski suradnik
BIOGRAFSKI PODACI Datum i mjesto rođenja: 03. 05. 1985., Mostar, BiH

Osnovna škola: Mostar (završila 2000.)

Srednja škola: Gimnazija fra Grge Martića u Mostaru, maturirala 2004.

Visokoškolska izobrazba: Preddiplomski i diplomski studij pedagogije i filozofije na Sveučilištu u Zadru. Preddiplomski studij završila 2008. na odsjeku za filozofiju sa završnim radom: Kompjuterska etika – etika informacijskog doba, a diplomski studij 2010. na odsjeku pedagogije s diplomskim radnjom: Nova generacija odnosa: roditelji i djeca.

Specijalizacija: 2015.specijalistica rane intervencije u edukacijskoj rehabilitaciji, s temom specijalističkoga rada: Samoprocjena i procjena roditeljskih kompetencija kao temelj za kreiranje stručne podrške roditeljima djece s teškoćama u razvoju.

Status: Katolička laikinja.

SLUŽBE –        Volonter i pripravnica u Rehabilitacijskom centru „Sveta Obitelj“ u Mostaru (2011.-2012.);

–        Pedagoginja u RHC „Sveta Obitelj“ (od 2012.);

–        Voditeljica radionica u Centru za djecu, mlade i obitelj Spes u Mostaru;

–        Članica Udruge Mala filozofija sa sjedištem u Zadru;

–        Voditeljica radionica Ja i moje dijete;

–        Asistentica na Teološko-katehetskom institutu u Mostaru (od 2013.)

–        Vanjski stručni suradnik Dječjeg vrtića „Sveti Josip“ u Mostaru (od 2013.)

OBJAVLJENI RADOVI  

Znanstveni i stručni članci:

 

–        „Nova generacija odnosa: roditelji i djeca“, u: Unaprijeđenje kvalitete života djece i mladih, (Zbornik radova s međunarodnoga znanstvenog skupa održanog u Tuzli 11. – 12. 6. 2011.), Tuzla, 2011., 155-164 (koautor Rozana P.);

–        „Rad pedagoga kao izazov u odgoju djece s posebnim potrebama u specijaliziranim ustanovama“, u: V. međunarodna interdisciplinarna stručno – naučna konferencija Novi horizonti u edukaciji, kulturi i sportu (Zbornik radova s međunarodnoga znanstvenog skupa održanog u Subotici 11. – 12. 5. 2012.), Subotica, 2012. (koautor Nikolina B.);

–        „Preventivni programi u pedagoškoj praksi“, u: Pedagogija, obrazovanje i nastava, 2. međunarodna znanstvena konferencija Pedagogija, obrazovanje i nastava (Zbornik radova s međunarodnoga znanstvenog skupa održanog u Mostaru 21. – 23. 3. 2013.), Mostar, 2013. (koautori Mirjana B., Franjo B.);

–        „Primjena slušno integracijskog treninga (SIT) u radu s djecom s intelektualnim teškoćama“, u: Umjetnik kao pedagog pred izazovima suvremenog odgoja i obrazovanja. 1. međunarodni znanstveni i umjetnički simpozij o pedagogiji u umjetnosti (Zbornik radova s međunarodnoga znanstvenog skupa održanog u Osijeku 17.  – 18. 10. 2014., Osijek, 2014.

PREDMETI KOJE IZVODI  
PREDMETE KOJE PREDAJE NA TKIM-u Religiozni odgoj osoba s posebnim potrebama
Webmail