Mate BUNTIĆ

()
NASTAVNIK Izv. prof. dr. sc. MATE BUNTIĆ
USTANOVA ZAPOSLENJA Filozofski fakultet Sveučilišta u Mostaru
RAD NA TKIM – u Nastavnik vanjski suradnik i nositelj predmeta
BIOGRAFSKI PODACI Datum i mjesto rođenje: 25. ožujka 1978., Tomislavgrad, BiH

Osnovna škola: Tomislavgrad – Kongora

Srednja škola: Klasična gimnazija u Sinju i Opća gimnazija u Ljubuškom, maturirao 1997.

Visokoškolska izobrazba: Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Zagrebu (1997.-1999.), i Filozofski fakultet Družbe Isusove u Zagrebu (FFDI) – diplomirao 2005.: profesor filozofije i religijske kulture

Magisterij (licencijat): 2009. – na FFDI Zagreb, s magistarskim radom: Stupnjevi spoznaje i bitka kod Platona i Aristotela.

Doktorat: 2012. – na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru, s disertacijom: Određuje li narav bića narav spoznaje – Problem jednog i mnoštva, znanja i mnijenja u Platona, Aristotela i Plotina.

Status: Katolički laik, oženjen, otac dvoje djece

SLUŽBE –        Znanstveni novak Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru (2003.);

–        Asistent na novoosnovanom Filozofskom fakultetu u Mostaru (2005.);

–        Izabran u znanstveno nastavno zvanje docenta na istom Fakultetu (2012.);

–        Nastavnik – vanjski suradnik na Teološko-katehetskom institutu u Mostaru (od 2010.);

–        Pročelnika studija filozofije na Filozofskom fakultetu (od 2015.);

–        Pokretač, sudionik, organizator i tajnik poslijediplomskog doktorskog studija „Jezici i kulture u kontaktu“ na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru.

OBJAVLJENI RADOVI Sudionik na više domaćih i međunarodnih znanstvenih skupova i studijskih dana, objavio je suatorsku knjigu, skripta za studente te više znanstvenih i stručnih radova.

 

Knjige:

Prema filozofiji odgoja, Filozofski fakultet Sveučilišta u Mostaru, Mostar, 2007. (koautori S. JUKA i I. MUSIĆ).

 

Skripta:

– Uvod u antičku i srednjovjekovnu političku filozofiju, Mostar, 2009.

Uvod u novovjekovnu političku filozofiju, Mostar, 2009.

 

Neki znanstveni i stručni članci:

– „Odgoj u Aristotelovu i Platonovu promišljanju“, Suvremena pitanja –  Časopis za prosvjetu i kulturu, Mostar, 1(2006.)2, 52-63.

– „Kozmološki dokaz i prirodoznanstvene teorije“, Hum – Časopis Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru, 4/2008., 189-209.

– „Studij filozofije u hercegovačkih franjevaca“, u: Korijeni i perspektive visokog obrazovanja u Hercegovini, (Zbornik radova sa znanstvenoga skupa na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru 2009.), Mostar, 2010., 191-207. (koautor I. MUSIĆ).

– “Filozofska izobrazba fra Ivana Ančića”, u: Fra Ivan Ančić Dumljanin, 1624.-1685., (Zbornik o Ivanu Ančiću, Zbornik radova sa znanstvenoga skupa Tomislavgrad, 13.-15. svibnja 2010.), Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, 2011., 57-68 (koautor I. MUSIĆ)

– “Znanstveno praznovjerje i smislenost vjere”, u: Zbornik radova s međunarodnoga znanstvenog skupa, Mostar, 29. i 30. listopada 2010., Mostar – Ljubljana, 2011., 135-152 (koautor I.  MUSIĆ)

– “Istinsko i lažno prosvjetiteljstvo”, u: Mate Zoričić i prosvjetiteljstvo u redovničkom zajednicama tijekom 18. stoljeća, (Zbornik radova sa znanstvenoga skupa Skradin 19.-21. svibnja 2011. godine), Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, 2012., 219-230 (koautor I. MUSIĆ)

– “Problem odnosa filozofske i kulturalne antropologije”, u: Kultura, identitet, društvo – europski realiteti, (Zbornik radova I. međunarodnog interdisciplinarnog znanstvenog skupa (Osijek, 20. – 21. ožujka 2013.), Odjel za kulturologiju – Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera, Osijek / Institut društvenih znanosti “Ivo Pilar”, Zagreb, Osijek – Zagreb, 2014., 479-487. (koautor I.  MUSIĆ)

– “Ideja pravednog rata i pravednog mira u antičkoj i skolastičkoj misli”, u: Vukovar ’91. – genocid i memoricidna baština Europske unije, Institut društvenih znanosti “Ivo Pilar” / Ogranak Matice hrvatske Vukovar, Zagreb – Vukovar, 2014., 75-85. (koautor I. MUSIĆ)

– „Teorija pravednog rata i mira u kasno-skolastičkoj misli Francisca de Vitorie i Francisca Suáreza“, u: Hrvatski istok u Domovinskom ratu – iskustva, spoznaje i posljedice, (Zbornik radova), Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, Zagreb 2015., 259-269. (koautor I.  MUSIĆ)

– „Zašto bi filozofi trebali biti upravitelji države“, u: Identiteti – kulture – jezici, (Zbornik radova) Filozofski fakultet, Mostar, 2015., 119-135. (koautori I. MUSIĆ i M. PENAVA)

– „Kozmološki dokaz i quinque viae Tome Akvinskog”, u: Ad Laborem indingentia cogebat, (Zbornik radova u čast Serafinu Hrkaću), Filozofski fakultet Sveučilišta u Mostaru; Ogranak Matice hrvatske u grudama; Institut za latinitet, Mostar – Grude, 2015., 275-290.

– „Pokušaj odgovora na temeljna egzistencijalna pitanja“, I. MUSIĆ, Može li transcendentni Bog biti osoba: Stjepan Zimmermann nasuprot Karlu Jaspersu, MH, Široki Brijeg, 2010.), Hum, časopis Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru 6/2011., 410-416.

PREDMETI KOJE IZVODI Antička filozofija, Izabrana pitanja iz Plotinovih Eneada, Filozofija spoznaje, Metafizika I, Kozmologija, Pregled povijesti filozofije.
PREDMETE KOJE PREDAJE NA TKIM-u Kozmologija, Filozofska antropologija, Filozofija odgoja i obrazovanja.

 

Webmail