Pavo JURIŠIĆ

()

 

NASTAVNIK Dr. sc. PAVO JURIŠIĆ, izv. prof. – svećenik Vrhbosanske nadbiskupije
USTANOVA ZAPOSLENJA Katolički bogoslovni fakultet u Univerziteta u Sarajevu
RAD NA TKIM – u Nastavnik vanjski suradnik i nositelj predmeta
BIOGRAFSKI PODACI Rođenje: 16. 2. 1958., Ruda, općina Novi Travnik

Osnovna škola: Ivan Goran Kovačić, Ruda, Vodovod (Novi Travnik), Osnovna škola Odra Novi Zagreb;

Srednja škola: Gimnazija franjevaca trećoredaca i Nadbiskupska klasična gimnazija u Zagrebu;

Visokoškolska izobrazba: Katolički bogoslovni fakultet, Zagreb i Vrhbosanska katolička teologija Sarajevo;

Svećeničko ređenje: 1982.

Doktorat: Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta Ludwig Maximilian u Münchenu, 1992.

SLUŽBE – Kapelan (Sarajevo – Stup /1982.-1983./, Brčko /1983.-1985./, Crkvica – Zenica /1985.-1986./

– Rektor crkve sestara Congregatio Jesu (Maria Ward) Berg am Laim u Münchenu 1986.-1992.

–  Profesor na Vrhbosanskoj katoličkoj teologiji (odn. Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Sarajevu) 1992. – danas.

– Tajnik Vrhbosanske katoličke teologije 1992.-2003.

– Prodekan Vrhbosanske katoličke teologije 1996.-2005.

– Voditelj Katehetskog instituta u Sarajevu od 1996. do njegova utrnuća 2008.

– Dekan Katoličkog bogoslovnog fakulteta u Sarajevu 2009.-2015.

– Izabran u znanstveno-nastavno zvanje docenta na katedri Religijske pedagogije i katehetike (2005.) na KBF- u i izvanrednog profesora  (2009.)  te za predsjednik Katedre Religijske pedagogije (od 2009.),

– Vršitelj dužnosti predsjednika Katedre Crkvene povijesti (2009.-2015.), v.d. predsjednika Katedre Ekumenske teologije (2011.-2015.), v.d. predsjednik  Katedre Crkvenog prava (2014.)

– Postulator kauze sluge Božjega Josipa Stadlera (2000.)

– Imenovan kapelanom Njegova svetosti (Benedikt XVI.) 2011.

– Kanonik Stolnog kaptola vrhbosanskog (2013.)

– Član Vijeća za katehizaciju Hrvatske biskupske konferencije (1996.-2004.)

– Član Katehetskog vijeća Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine (1997.-2009.)

– Predavač na Katehetskom institutu u Dubrovniku (1994.-1997.)

– Predavač na Teološko-katehetskom institutu u Mostaru (od 2002.)

– Član Pedagoškog vijeća Katoličkih škola za Europu (2002.-2010.).

OBJAVLJENI RADOVI Autor je i priređivač 10-ak znanstvenih i stručnih knjiga te drugih publikacija, sudionik je i predavač na domaćim i međunarodnim znanstvenim simpozija, stručnim skupovima i kolokvijima. Objavio je oko 30 znanstvenih i stručnih članaka te veći broj drugih kraćih priloga stručne i duhovno-vjerske tematike. Suradnik  je u više znanstvenih i stručnih časopisa, a uređuje  Glasnik Postulature Sluge Božjega Josipa Stadlera “Stadler”.

 

Knjige:

Erzbischof Josip Stadler auf den Spuren dreier Kulturen. Entwicklung der relogionspädago-gischen Tätigkeit der katholischen Kirche in Bosnien und Herzegowina während der österreichisch-ungarischen Regierung (1878-1918), EOS-Vlg., St. Ottilien, 1992.

Kateheza o kruhu, Caritas BK BiH, Sarajevo, 11999., 22000.

Idi pa i ti čini tako (Kateheza), Caritas BK BiH, Sarajevo 2006.

– Ruka Gospodnja bijaše nad njima. 50 godina pastoralne skrbi među Hrvatima Melbournea, MCVN, Sarajevo, 2014.

And the hand of the Lord was with them. Celebrating 50 Years of Pastoral Care among Croats of Melbourne, MCVN, Sarajevo, 2016.

Moja je snaga u Gospodinu. Razmatranja za Stadlerove dane, Sarajevo, 2016.

– Sveti budite. Crtice iz života nadbiskupa Josipa Stadlera, Zagreb-Sarajevo 1997. Te talijansko izdanje iste pod naslovom: Siate santi. Episodi della vita del 10 arcivescovo di Sarajevo Josip Stadler, Como-Sarajevo 1997.

–  Josip Stadler. Život i djelo, Studia Vrhbosnensia 11, VKT, Sarajevo, 1999.

Josip Stadler, Pod zastavom Srca Isusova, Sarajevo, 2001.

Vaši će starci sanjati sne, Caritas BK BiH, Sarajevo, 2003.

Moja zemlja, moji ljudi. Monografija župa novotravničkog kraja, Sarajevo – Novi Travnik, 2003.

Nastavni plan i program za gimnaziju, Sustav katoličkih „Škola za Europu“, Sarajevo 12005., 22006.

Ivan Šarić, vrhbosanski nadbiskup, Sudia Vrhbosnensia 13, VKT, Sarajevo, 2007.

Povijest poziva na odgovornost. Mučenici i svjedoci vjere, Biskupska konferencija Bosne i Hercegovine, Sarajevo, 2007.

 

Neki znanstveni i stručni članci (najviše 25 po izboru):

 

– „Tri velike alegorije proroka Ezekiela“, Mladi teolog, 4/1984., 99-113;

– „Imaš li djece, pouči ih“, Svitanje, List župe sv. Pavla apostola – Split, 6/1994., 8-9;

– „Kršćanski odgoj za ljudsku zrelost“, Crkva u svijetu, 3/1995., 285-295;

– „Tröstet, tröstet mein Volk“, u: Herr lehre uns beten (Gotteslobpredigten), Der Prediger und Katechet. Praktische katholische Zeitschrift für die Verkündigung des Glaubens, Sonderband (Erich Feifel zum Geburtstag), 1995., 149-152;

– „Hrvat cijelim srcem, (Uz 80. godišnjicu smrti aktivnoga člana Društva Svetoga Jeronima, blagopojnoga vrhbosanskoga nadbiskupa Josipa Stadlera), Marulić 6/1997., 1179-1183;

– „Evo što mislim (Mladima odgovaram /o sektama/), Djelo križa. List mladih katolika, Sarajevo, 6/travanj 1997., 6.; 7/travanj 1999., 24-25;

– „Svetost – primjer uspjeloga ljudskoga života“, u: P. JURIŠIĆ (prir.), Sveti budite. Crtice iz života nadbiskupa Josipa Stadlera, Zagreb-Sarajevo, 1997., 58-65;

– „La santita’ – esempio fruttoso della vita dell’ uomo“, u: P. JURIŠIĆ (prir.), Siate santi. Episodi della vita del 10 arcivescovo di Sarajevo Josip Stadler, Como-Sarajevo, 1997., 58-65;

– „Vrhbosanska nadbiskupija“, u: Raspeta Crkva u Bosni i Hercegovini. Uništavanje katoličkih sakralnih objekata u Bosni i Hercegovini (1991.-1996.), Banja Luka, Mostar, Sarajevo, Zagreb 1997., 58-65;

– „Probleme und Not unseres Landes Bosnien/Herzegowina, unter besonderer Berücksichtigung der Situation der katholischen Kirche und der Familien (Predavanje održano u listopadu 1998. na kongresu u Königsteinu, u organizaciji “Kirche in Not” [tiposkript]);

– „Ne tlači pridošlicu, (Predavanje održano u organizaciji Caritasa BK BiH uoči nedjelje Caritasa /3. nedjelja Došašća/ u Sarajevu 1998.), Novi, (Novi Travnik) 2 i 3/1999.;

– „Stadlerovo zalaganje na religijsko-pedagoškom području crkvenoga djelovanja“, u: P. JURIŠIĆ (prir.), Josip Stadler. Život i djelo, VKT, Sarajevo 1999., 631-665;

– „Žena u treženju smisla života (Predavanje održano uz Majčin dan 1999. u Katoličkom školskom centru Sv. Pavao u Zenici [tiposkript]);

– „Pismenost u Bosni i Hercegovini i razvoj školstva u Duvanjskom kraju“, u: Duvanjski zbornik, Zagreb -Tomislavgrad 2000., 227-247;

– „Župna zajednica – pokretač kateheze i njezino posebno mjesto“, Vrhbosna 3/2000., 356-362;

– „Obrazovanje u pluralnom društvu u funkciji njegovanja vlastitog identiteta i otvaranja za druge“, Vrhbosnensia 1/2002.;

– „Oblici karitativnog djelovanja. Odgoj za Caritsas”, u: Z. MALIĆ – A. ŠARIĆ (prir.) Izazov djelotvorne ljubavi, (Radovi međunarodnog seminara o župnim Caritasima), Caritas BK BiH, Sarajevo 2002., 173-188;

– „Međusobna suradnja svećenika i laika u izgradnji župne zajednice“, Vrhbosna 1/2002., 71-75;

– „Starost i Biblija“, u: Vaši će starci sanjati sne, Caritas BK BiH, Sarajevo 2003., 37-52;

– „Predmet “Kultura religije” s aspekta Katoličke Crkve“, (Predavanje održano 19. ožujka 2001. u organizaciji udruženja Abraham, UNESCO-a, OHR-a, i Goete instituta), Katehetski glasnik, Nacionalni katehetski ured Hrvatske biskupske konferencije, Zagreb, 1/2001., 137-144;

– „Hrvatsko katoličko školstvo u Bosni i Hercegovini“, Krijesnica. Glasilo Matice Hrvatske, Ogranak Zenica, 26-27/2004., 42-47;

– „Sakrament pomirenja u spisima nadbiskupa Stadlera“, u: Spomen-spis povodom 90. obljetnice rođenja dr. fra Ignacija Gavrana, Zagreb, 2004., 261-273;

– „Iskustvo sa školskim vjeronaukom u BiH. Kako katolički vjeronaučni udžbenici prikazuju „druge“ učenicima“, Vrhbosnensia, 1/2004., 61-78;

– „Der multireligiöse und multikulturelle Staat Bosnien-Herzegowina und die intolerante Haltung der Nationalitäten, u: JAN MIKRUT (Hg.), Die katholische Kirche in Mitteleuropa nach 1945 bis zur Gegenwart, Dom Vlg., Wien, 2006., 21-28;

– „Pastoralni rad nadbiskupa Šarića s posebnim osvrtom na poslanice i dekanske konferencije“, u: P. JURIŠIĆ (prir.), Ivan Šarić, vrhbosanski nadbiskup, Studia Vrhbosnensia 13, VKT, Sarajevo, 2007., 155-177;

– „Posljednji pobornici glagoljice“, Kačić, (Zbornik Franjevačke provincije Presvetog Otkupitelja sv. XLI.-XLIII. Zbornik u čast Emilija Marina za 60. Rođendan), Split, 2009.-2011., 1013-1030;

– „Sluga Božji Josip Stadler i Milosrdne sestre svetoga Križa“, u: Sto trideset godina dolaska i djelovanja milosrdnih sestara sv. Križa na otoku Lošinju (1883.-2013.), (Zbornik radova znanstvenoga kolokvija održanog u Velom Lošinju 6. Rujna 2013. godine), Đakovo, 2013., 103-120;

– „Odgoj svećeničkih kandidata u Sarajevskoj bogosloviji i mons. Želimir Puljić“, u: T. VUKŠIĆ (prir.), U jedinstvu, slobodi i ljubavi, (Zbornik u povodu 25. Obljetnice biskupske službe mons. Želimira Puljića, zadarskog nadbiskupa i predsjednika Hrvatske biskupske konferencije), Zadar 2015., 61.-81.

– „Homiletski direktorij. Prikaz dokumenta kojim Kongregacije za bogoštovlje i disciplinu sakramenata daje smjernice za svećeničku službu propovijedanja (u tisku).

PREDMETI KOJE IZVODI Pedagogija, Didaktika, Metodika vjeronaučne nastave, Misiologija, Retorika, Homiletika, Župna kateheza, Njemački jezik.
PREDMETE KOJE PREDAJE NA TKIM-u Pedagogija (osnovna i sistematska), Didaktika i didaktičke teorije
Webmail