Mile VIDIĆ

()
NASTAVNIK Mr. sc. MILE VIDIĆ, viši asistent – svećenik Trebinjsko-mrkanske biskupije
USTANOVA ZAPOSLENJA Župa Jablanica
RAD NA TKIM – u Nastavnik vanjski suradnik – viši asistent
BIOGRAFSKI PODATCI Rođenje: 16. Ožujka 1980., Stjepan Krst, BiH;

Osnovna škola: Stjepan Krst i Posušje;

Srednja škola: Klasična gimnazija u Splitu (Hrvatska);

Sveučilišna formacija: Katolička teologija u Sarajevu (1990. -1996.) i Pontifical University of St. Patricks College u Maynoothu, diplomirao 2004.;

Svećeničko ređenje: Katedrala, Mostar, 2004.;

Magistero (licencijat): 2012. – Papinsko lateransko sveučilište u Rimu – L’Istituto Superiore di Teologia morale „Accademia Alfonsiana“ (2010.-2012.) s temom licencijata: Moral aspects of happiness and shame of the human person created as the image and likeness of god in the light of John Paul II’s theology of the body;

Dodatak studiju: 2013. – „Studium“  – Le Cause dei Santi;

Doktorat: doktorand – 2016. – na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru.

SLUŽBE – Osobni tajnik dubrovačkoga biskupa mons. Želimira Puljića (2005. -2007.);

– Župni vikar u župi Blagaj-Buna (2007. – 2009.);

– Župni vika u župi Gradina (2009. – 2010.);

– Župni vikar u katedralnoj župi u Mostaru (2012. – 2014.);

– Župni vikar u župi sv. Mateja u Mostaru (2014. – 2016.);

– Nastavnik – vanjski suradnik na Teološko-katehetskom institutu u Mostaru (2014 – );

– Honorarni nastavnik na Visokoj školi “Fircon” u Mostaru (2014. – );

– Viši savjetnik za katolički vjeronauk u Zavodu za školstvo Mostar (2014. – );

– Župnik u župi Jablanica (oko 150 vjernika katolika)

OBJAVLJENI RADOVI

 

U znanstvenom i stručnom radu posebno se bavi područjem moralne teologije, etike i antropologije. Sudjeluje na konferencijama, savjetovanjima i okruglim stolovima.

Znanstveni i stručni članci:

–        „Smjernice Kongregacije za nauk vjere“, u: Mnogolikost vjere. Različiti pristupi istoj stvarnosti, (Zbornik radova hrvatskih rimskih studenata), Papinski hrvatski zavod svetog Jeronima, Rim, 2012., 25-29.

–        „Vjera – moralno opredjeljenje za čovjekovo djelovanje“, u:  Mnogolikost vjere …, 81-97.

–        „Ja sam katolik, činite pak što hoćete“, Crkva na kamenu, 1/2013.

–        „Svećenici s područja župe Stjepan Krst“, u: M. MARIĆ (prir.), Župa Stjepan Krst (1974.-2014.), Prigodom 40-godišnjice osnutka, Humski zbornik XV., Stolac – Neum – Dubrovnik, 2014., 581-585;

–        „Isus Krist – komunikator istinske pedagogije“, u: N. HRVATIĆ – A. LUKENDA – S. PAVLOVIĆ – V. SPAJIĆ-VRKAŠ – M. VASILJ (ur.), Pedagogija, obrazovanje i nastava, (Zbornik radova II. međunarodne znanstvene konferencije – Mostar 21-23 ožujka 2013.), FPMOZ, Mostar, 2014.

PREDMETI KOJE IZVODI Etika, Teološka etika
PREDMETI KOJE PREDAJE NA TKIM-u Moralna teologija, Engleski jezik

 

Webmail