Ivica MUSIĆ

()
NASTAVNIK Dr. sc. IVICA MUSIĆ, izv. prof.
USTANOVA ZAPOSLENJA Filozofski fakultet Sveučilišta u Mostaru
RAD NA TKIM – u Nastavnik vanjski suradnik i nositelj predmeta
BIOGRAFSKI PODACI Datum i mjesto rođenje: 1. rujna 1974., Tomislavgrad, BiH

Osnovna škola: Brišnik kod Tomislavgrada

Srednja škola: Klasična gimnazija u Viskom i Sinju, maturirao 1993.

Visokoškolska izobrazba: Filozofski fakultet Družbe Isusove u Zagrebu (FFDI) – diploma: profesor filozofije i religijske kulture

Magisterij (licencijat): 2004. – na FFDI Zagreb, s magistarskim radom: Teizam Karla Jaspersa: Pronalazak transcendencije i dokidanje Boga u transcendenciji.

Doktorat: 2008. –  na FFDI Zagreb, s disertacijom: Može li transcendentni Bog biti osoba: Stjepan Zimmermann u odnosu na Karla Jaspersa.

Status: Katolički laik, oženjen, otac dvoje djece

SLUŽBE –        Mlađi asistent na Studiju filozofije Pedagoškoga fakulteta Sveučilišta u Mostaru (2002.);

–        Asistent na novoosnovanom Filozofskom fakultetu u Mostaru (2005.);

–        Izabran u znanstveno nastavno zvanje docenta (2008.), te 2014. u zvanje izvanrednoga profesora;

–        Predaje i na Fakultetu prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti u Mostaru te na Teološkom institutu u Mostaru.

–        Prodekan je za nastavu Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Mostaru;

–        Glavni je urednik Mostariensie, časopisa za društvene i humanističke znanosti u izdanju Sveučilišta u Mostaru i suizdanju Instituta društvenih znanosti „Ivo Pilar“ iz Zagreba.

–        Izvršni je urednik Huma, časopisa Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Mostaru;

–        Član je uredništva časopisa Kultura komuniciranja i Suvremenih pitanja, časopisa za prosvjetu i kulturu čiji su izdavači Matica hrvatska Mostar i Fakultet prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti Sveučilišta u Mostaru.

–        Sudjelovao u organizaciji više znanstvenih skupova održanih na Sveučilištu u Mostaru.

OBJAVLJENI RADOVI Glavni je urednik jednoga, a izvršni urednik dvaju zbornika. Autor je i koautor dviju knjiga te više od dvadeset znanstvenih članaka. Recenzent je šest knjiga i više članaka za ugledne časopise i zbornike radova. Svojim prilozima sudjelovao na brojnim znanstvenim skupovima u zemlji i inozemstvu.

 

Knjige:

Može li transcendentni Bog biti osoba: Stjepan Zimmermann nasuprot Karlu Jaspersu, Matica hrvatska, Široki Brijeg, 2010.

– Prema filozofiji odgoja, Filozofski fakultet Sveučilišta u Mostaru, Mostar, 2007. (koautori S. JUKA i M. BUNTIĆ).

 

Skripta:

Uvod u filozofiju, Mostar, siječanj 2006.

Znanstvena metodologija, Mostar, svibanj 2006.

 

Neki znanstveni i stručni članci:

– “(ne)Religiozni Wittgenstein”, Hum – Časopis Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru,  6/2010., 266-285 (koautor M. PENAVA)

– “Filozofska izobrazba fra Ivana Ančića”, u: Fra Ivan Ančić Dumljanin, 1624.-1685., (Zbornik o Ivanu Ančiću, Zbornik radova sa znanstvenoga skupa Tomislavgrad, 13.-15. svibnja 2010.), Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, svibanj 2011., 57-68 (koautor M. BUNTIĆ)

– “Etika i profesionalizam u odnosima s javnošću”, u: Medijska kultura, naučno stručni časopis iz oblasti medija, Nikšić – Novi Sad – Dubrovnik – Mostar, 02/2011., 171-190 (koautor Z. TOMIĆ)

– “Znanstveno praznovjerje i smislenost vjere”, u: Zbornik radova s međunarodnoga znanstvenog skupa, Mostar, 29. i 30. listopada 2010., Mostar – Ljubljana, 2011., 135-152 (koautor M.  BUNTIĆ)

– “Istinsko i lažno prosvjetiteljstvo”, u: Mate Zoričić i prosvjetiteljstvo u redovničkom zajednicama tijekom 18. stoljeća, Zbornik o Mati Zoričiću, (Zbornik radova sa znanstvenoga skupa „Skradin 19.-21. svibnja 2011. godine“), Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, 2012., 219-230 (koautor  M. BUNTIĆ)

– “Egzistencijali u Andrićevoj Prokletoj avliji”, Hum – Časopis Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru, 8/2012., 288-302. (izvorni znanstveni članak)

– “Suvremene rasprave o Bogu”, u: Veritas vitae et doctrinae: U potrazi za istinom o čovjeku i Bogu, (Zbornik radova u čast Hrvoja Lasića, OP), Zagreb, 2012., 112-123 (koautor I. LJUBIĆ).

– “Bakulina metafizička promišljanja u djelu Pravo mudroznanje za svakog čovika“, u: Opus fra Petra Bakule, (Zbornik o Petru Bakuli: Zbornik radova sa znanstvenoga skupa Mostar, 17.-19. svibnja 2012. godine), Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, 2013., 349-363 (koautor M. PENAVA).

– “Filozofskom vjerom protiv scijentističke sljeparije: Jaspersova alternativa modernomu praznovjerju”, u: B. PEŠIĆ – D. TOLVAJČIĆ (ur.), Filozofija egzistencije Karla Jaspersa, Hrvatsko društvo “Karl Jaspers”, Zagreb, 2013.,  233-244.

– “Problem odnosa filozofske i kulturalne antropologije”, u: Kultura, identitet, društvo – europski realiteti, (Zbornik radova I. međunarodnog interdisciplinarnog znanstvenog skupa (Osijek, 20. – 21. ožujka 2013.), Odjel za kulturologiju – Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera, Osijek / Institut društvenih znanosti “Ivo Pilar”, Zagreb, Osijek – Zagreb, 2014., 479-487. (koautor M.  BUNTIĆ)

– “Ideja pravednog rata i pravednog mira u antičkoj i skolastičkoj misli”, u: Vukovar ’91. – genocid i memoricidna baština Europske unije, Institut društvenih znanosti “Ivo Pilar” / Ogranak Matice hrvatske Vukovar, Zagreb – Vukovar, 2014., 75-85. (koautor M. BUNTIĆ)

– “Fundamentalistički ateizam i moral”, u: Probudi krepost! Aretaički pristup filozofiji, (Zbornik u čast p. Ivana Kopreka SJ u povodu 60. obljetnice života), Filozofsko-teološki institut Družbe Isusove, Zagreb, 2014., 355-377.

– „Zašto bi filozofi trebali biti upravitelji države“, u: Identiteti – kulture – jezici, (Zbornik radova) Filozofski fakultet, Mostar, 2015., 119-135 (koautor M. BUNTIĆ i M. PENAVA)

– „Hercegovački franjevci i filozofija“, u: Ad laborem indigentia cogebat (Zbornik radova u čast Serafinu Hrkaću), Filozofski fakultet Sveučilišta u Mostaru – Matica hrvatska Grude – Institut za latinitet Sveučilišta u Mostaru, Mostar – Grude, 2015., 215-261.

PREDMETI KOJE IZVODI Uvod u filozofiju, Filozofska terminologija, Opća filozofija, Znanstvena metodologija, Uvod u znanstveni rad, Filozofija odgoja i obrazovanja, Suvremena filozofija I i II, Povijest hrvatske filozofije, Izabrana teodicejska pitanja, Odnos znanosti, filozofije i religije
PREDMETE KOJE PREDAJE NA TKIM-u Ontologija, Teodiceja, Granična pitanja religije i prirodnih znanosti

 

Webmail