Diplomski ispit na TKIM-u

U ponedjeljak, 22. lipnja 2020. godine na Teološko-katehetskom institutu Mostar troje studenata uspješno je privelo kraju svoje trogodišnje preddiplomsko i dvogodišnje diplomsko visokoškolsko školovanje (3+2) na ovoj sveučilišnoj znanstveno-nastavnoj ustanovi obranom svoje diplomske radnje. Nakon cjelovita završetka oba ciklusa studija i obranom diplomskog rada stekli su akademsku titulu i zvanje magistra (master) religijske pedagogije i katehetike.

Studenti:

  1. Ana Čutura s radnjom Blažena Djevica Marija u vjeronaučnim programima i udžbenicima u BiH, mentor dr. sc. Ante Pavlović, izv. prof.;
  2. Josipa Šimović s radnjom Shvaćanje i ostvarenje Crkve u vjeronaučnim programima i udžbenicima u BiH, mentor dr. sc. Ante Pavlović, izv. prof., i
  3. Marija Kozina s radnjom Katehetsko-pastoralno djelovanje na području župe Drežnica, mentor dr. sc. Marko Šutalo, doc.

pristupili su u prostorijama TKIM-a završnoj obrani svojih radova.

Komisiju, koju je Dekan KBF-a imenovao, sačinjavali su: dr. sc. Ante Pavlović, izv. prof., predsjednik komisije, dr. sc. Ivan Ivanda, doc., član i dr. sc. Marko Šutalo, doc., član.

Studentima koji su svoj studij uspješno priveli kraju, želimo svako dobro u daljnjem životu i radu.