KRATKA POVIJEST

Teološko-katehetski institut u Mostaru (dalje: TKIM) visokoškolska je znanstveno-nastavna ustanova mostarsko-duvanjske i trebinjsko-mrkanske biskupije. Osnovan je 1987. s naslovom Teološki institut u Mostaru, kao područni odjel Vrhbosanske katoličke teologije u Sarajevu, u skladu sa zahtjevima Drugoga vatikanskog koncila i potrebama mjesne Crkve za duhovnom i teološkom izobrazbom katoličkih laika.

TKIM ima obilježje visokoškolskoga znanstveno-nastavnoga crkvenog učilišta teološko-katehetskih i religijsko-pedagoških znanosti. Na njemu se poučava u bogoslovnim i filozofskim znanostima, religijskoj pedagogiji i katehetici, te drugim društvenim i humanističkim znanostima koje pripadaju kršćanskoj i općoj kulturi. Svrha mu je studentima na sveučilišnoj razini, u skladu s položajem vjernika laika i redovnika u Crkvi, pružiti znanstveno i temeljito upoznavanje kršćanske vjere, Svetoga pisma, Predaje, katoličkoga nauka i teologije, te drugih obrazovnih oblasti, kako bi kao Kristovi vjernici, na osobit način mogli upoznati, živjeti i naviještati kršćanski nauk, stručno se osposobiti za poučavanje katoličkoga vjeronauka u osnovnim i srednjim školama, sudjelovati u vršenju crkvenoga apostolata (trajni đakonat, liturgijski animatori, djelatnici u pastoralu, u kulturi, u sredstvima društvenog priopćavanja i drugo) i djelatno doprinosti općem dobru društva. Ukratko rečeno: svjesno, kvalificirano, kompetentno i aktivno sudjelovati u evangelizacijskom poslanju Crkve u današnjem svijetu.

Djelovanje Teološko-katehetskog instituta u Mostaru uređeno je na temelju međunarodnih ugovora odnosno Temeljnog ugovora između Svete Stolice Bosne i Hercegovine te ugovora između osnivatelja i nadležne civilne vlasti, uz suglasnost mjerodavnih državnih i crkvenih vlasti. Kao visokoškolsko crkveno učilište podložno je Svetoj Stolici i ravna se prema odredbama Zakonika kanonskoga prava, prema Naputku Kongregacije za katolički odgoj, Istruzione sugli Istituti superiori di Scienze Religiose(2008.), Statutu Katoličkog bogoslovnog fakulteta u Sarajevu (2009.), vlastitome Statutu i prema Zakonu. Upisan je kao pravna osoba u Registar za Katoličku crkvu kod Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine, registriran je u županijskom sudu u Mostaru i u Upisniku mjerodavnog županijskog ministarstva znanosti, obrazovanja, kulture i športa u Mostaru.

Kongregacija za katolički odgoj, Dekretom od 21. rujna 2009., uzdigla je Vrhbosansku katoličku teologiju u Katolički bogoslovni fakultet u Sarajevu (dalje: KBF) i odobrila je njegov Statut u kojem se određuje da mu je „pridružen Teološki institut u Mostaru“. TKIM potom, od akademske godine 2008./2009., u skladu s navedenim Naputkom Kongregacije za katolički odgoj, umjesto dotadašnjega četverogodišnjeg programa studija, ima redoviti petogodišnji sveučilišni znanstveno-nastavni studij koji, u skladu s Bolonjskim procesom, provodi Plan i program studija u dva uzajamno povezana i programski integrirana ciklusa studija: preddiplomski trogodišnji studij s diplomom sveučilišnoga prvostupnika (bakalaureata) religijske pedagogije i katehetike i potom dvogodišnji diplomski studij s diplomom magistra (master) religijske pedagogije i katehetike.

Kongregacija za katolički odgoj, Dekretom od 22. veljače 2017., kanonski je također ustanovila Teološko-katehetski institut u Mostaru kao crkvenu visokoškolsku znanstveno-nastavnu ustanovu u poveznici s Katoličkim bogoslovnim fakultetom Univerziteta u Sarajevu, potvrdila je i odobrila na pet godina Statut TKIM-a te Plan i program njegova trogodišnjeg preddiplomskog i dvogodišnjeg diplomskog teološko-katehetskog i religijsko-pedagoškog studija. TKIM je u skladu s navedenim Dekretom i odobrenim Statutom te Sporazumom o akademskoj odgovornosti i suradnji između Vrhbosanske nadbiskupije i Mostarsko-duvanjske i Trebinjsko-mrkanske biskupije, institucijski povezan s KBF-om koji za njega preuzima akademsku odgovornost, jamči mu akademsku razinu djelovanja i prikladnost postizanja akademskih ciljeva. Kongregacija je tim činom uvrstila TKIM među visokoškolska učilišta Katoličke Crkve na kojima se provode sveučilišni studijski programi prvoga i drugoga ciklusa studija i stječu, u skladu s Bolonjskim procesom, akademske titule i diplome prvostupnika (bakalaureata) i magistra (master) religijske pedagogije i katehetike.