Ante PAVLOVIĆ

()

Profesor religijske pedagogije i katehetike
Nikole Šubića Zrinskog 7
88 000 Mostar
Tel: +387-36-311-196
E-mail: antep2@tel.net.ba

 

Biografija

Dr. sc. Ante Pavlović, rodio se 14. veljače 1955. u Studencima kod Ljubuškoga, BiH. Osnovnu školu pohađa u rodnom mjestu i Ljubuškom, klasičnu gimnaziju u Dječačkom sjemeništu u Zagrebu (1970.–1974.), i potom filozofsko-teološki studij na Vrhbosanskoj katoličkoj teologiji u Sarajevu (1974.–1981.). Za svećenika mostarsko-duvanjske biskupije zaređen je 29. lipnja 1981. u Mostaru. Službu duhovnog pomoćnika obnašao je u župama Dračevo (1981.–1983.) i Gabela Polju (1983.–1984.). Poslijediplomski studij nastavlja akademske godine 1984./85. na Fakultetu za odgojne znanosti Papinskog salezijanskog sveučilišta u Rimu, gdje je i magistrirao u veljači 1988. Po povratku u Mostar 1988. god. obnaša službu duhovnog pomoćnika i katehete mladeži i studenata u katedralnoj župi u Mostaru (1998.-1990.) gdje postaje i predstojnik novoosnovanoga Teološkog instituta u Mostaru. Doktorski studij nastavlja 1992./93. na Katoličkom bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu na kojemu 1996. godine stječe doktorat humanističkih znanosti, iz znanstvenog polja teologije, grane praktične teologije i specijalizacije pastoralnih i liturgijskih pitanja, s doktorskom disertacijom: Doprinos Ferde Hefflera razvoju kateheze i katehetskog pokreta u Hrvatskoj (1900.-1940.).

Odgojitelj je bogoslova (prefekt) na sarajevskoj Bogosloviji (1990.-1992.), a 1989. počinje na Vrhbosanskoj katoličkoj teologiji predavati predmete katehetiku i razvojnu psihologiju. Predstojnik je Teološkog instituta u Sarajevu (1990.-1992.) i vanjski suradnik na Teološko-katehetskom institut u Dubrovniku (1994.-1997.) U jesen 1994. u Mostaru  ponovo preuzima službu predstojnika i profesora na Teološkom institutu u Mostaru (1994.-2017.) te predstojnika Katehetskog ureda hercegovačkih biskupija (od 1994. do danas) i savjetnika za katolički vjeronauk pri zavodu za školstvo Mostar. U isto je vrijeme nastavnik religijske pedagogije i katehetike na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Sarajevu, na kojemu je i predstojnik katedre za liturgiku.

Od 1989. do danas član je Katehetskog vijeća Hrvatske biskupske konferencije, potpredsjednik Stalnog odbora Katehetske ljetne škole (1990.-1993.) i potpredsjednik Katehetskog vijeća Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine (1997.-2005.), a potom od 2005. tajnik tog Vijeća. Od 1998. godine do danas obnaša službu Višega savjetnika Nacionalnog katehetskog ureda (NKU) Hrvatske biskupske konferencije za izdavanje teološko-katehetske literature i pomagala i ujedno je predsjednik Komisije NKU HBK za izradu vjeronaučnih programa i udžbenika za osnovne i srednje škole. U poveznici s tim, predsjednik je Povjerenstava za vjeronauk u školama (2006.-2008.) i član Povjerenstva za kurikulume katoličkoga vjeronauka (2015.-2016.) pri Ministarstvu znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske. Član je Povjerenstva i potom Katehetskog ureda Biskupske konferencije BiH za vjerski odgoj u predškolskim ustanovama i vjeronauk u osnovnim i srednjim školama (od 2002. do danas). Od 1995. godine redoviti je član Akademije odgojno-obrazovnih znanosti Hrvatske u Zagrebu i član Odbora za znanost i obrazovanje Hrvatskoga narodnoga sabora u Mostaru (od 2011.).  Od 2002. do 2016. redoviti je član Koordinacije hrvatskih županijskih ministara obrazovanja Federacije BiH i od 2009. član Povjerenstva za nastavne planove i programe i udžbenike pri Zavodu za školstvo Mostar.

Predavač je, moderator i animator na brojnim domaćim i međunarodnim znanstvenim i stručnim simpozijima, školama i tribinama. Objavio je dvije autorske knjige i suautorski tri vjeronaučna udžbenika te priredio više drugih knjiga, monografija i  vjeronaučnih programa za osnovnu i srednju školu. Član je uredničkoga vijeća časopisa Vrhbosnensia, Mostariensia i Katehetski glasnik. Piše članke, recenzije i surađuje u znanstvenim, stručnim, kulturnim i vjerskim časopisima kao što su Bogoslovska smotra, Vrhbosnensia, Kateheza, Katehetski glasnik, Motrišta, Hum, Škola, Hrvatska misao, Suvremena pitanja, te glasnicima, listovima i tiskovinama kao što su Svjedok, Crkva na kamenu, Vjesnik đakovačko-osječke nadbiskupije, Povezanost i dr. u kojima je objavio oko 60 znanstvenih i stručnih članaka te oko 150 drugih manjih priloga stručne, odgojno-poučne, duhovno-vjerničke i informativne tematike.

 

Bibliografija

Autorske knjige:

 1. Doprinos Ferde Hefflera razvoju kateheze i katehetskog pokreta u Hrvatskoj (1900.-1940.), Acta et studia 4, Teološki institutu Mostar, Mostar, 1997., (doktorska disertacija).
 2. Putovima vjerskoga odgoja.Obitelj, škola, župna zajednica, Crkva na kamenu, Mostar, 2005.
 3. Za stolom ljubavi i pomirenja, Udžbenik za katolički vjeronauk trećega razreda osnovne škole (suautor I. Pažin), Kršćanska sadašnjost, Zagreb, 2007. i dalje te Za stolom ljubavi i pomirenja, Radna bilježnica iz vjeronauka za treći razred osnovne škole, KS, Zagreb, 2005. i dalje.
 4. Na putu vjere, Udžbenik za katolički vjeronauka četvrtoga razreda osnovne škole (suautor I. Pažin), KS, Zagreb, 2004. i dalje te Na putu vjere, Radna bilježnica za katolički vjeronauk četvrtoga razreda osnovne škole, KS, Zagreb, 2007. i dalje.
 5. Pustite malene k meni. Radni materijal katoličkoga vjeronauka za prvi razred osnovne škole, Biskupska konferencija BiH, Autori: K. Beljan, M. Naletilić, M. Drežnjak Naletilić, A. Pavlović, Mostar, 2014.

 

Studijski članci:

 1. “Teološko razmišljanje uz djelo ‘Derviš i smrt'”, Mladi teolog 3(1981)1, str. 44-52;
 2. “Svećenikova posebna briga za siromašne i ugrožene”, u: : I. BALUKČIĆ – P. SUDAR – A. ŠARIĆ (prir.), Svećenikova pastirska služba, VVTŠ, Sarajevo 1988., str. 91-122;
 3. “Lice Isusa iz Nazareta”, Crkva na kamenu (Cnak). Pastoralno-informativni list hercegovačkih biskupija 10(1989)12, str. 8. te 11(1989)1,2,3,4,6,10, str. 8.
 4. “Duhovnost biskupa Čule prema njegovim poslanicama, propovijedima i drugim spisima”, u: A. LUBURIĆ – R. PERIĆ (prir.),Za Kraljevstvo Božje. Zbornik radova sa Studijskog dana, Mostar 16. lipnja 1990, Biskupski ordinarijat Mostar, Mostar 1991., str. 73-105;
 5. “Naša kateheza i aktualne društvene promjene. Uvođenje u rad XVIII. KLJŠ – Đakovo 1990”, Kateheza 13(1991)1, str. 99-103;
 6. “Tajna liturgije i naša kateheza”. Predavanje održano na simpoziju u Zadru prigodom obilježavanja 25. obljetnice Konstitucije o svetoj liturgiji ,Sacrosanctum concilium’“, Služba Božja 33(1990)4, str. 351-364;
 7. „Osoba katehete u promijenjenim prilikama“ (skupni prilog: A. Pavlović, T. Trstenjak, I. Marijanović, I. Gavran), Kateheza 13(1991)1, str. 91-94.
 8. “Ponovo uvođenje vjeronauka u javne škole u BiH”, Vrhbosna 3(1992)2, str. 97-101;
 9. “Osnovna usmjerenja i zadaci: župa, škola i vjeroučitelj”, Kateheza 15(1993)1, str. 12-15;
 10. “Studij katehetike na Vrhbosanskoj teologiji”, u: P. SUDAR – F. TOPIĆ – T. VUKŠIĆ (ur.),Vrhbosanska katolička bogoslovija 1890-1990. Zbornik radova sa znanstvenoga simpozija održanog u Sarajevu 3. i 4. srpnja 1991. prigodom obilježavanja stote obljetnice postojanja Bogoslovije, VVTŠ, Sarajevo – Bol 1993., str. 231-238;
 11. “Pedagoško i formalno-pravno ucjepljenje katoličkog vjeronauka u školski sustav”, Škola. Časopis za odgojno-obrazovnu teoriju i praksu 1(1996)3, 24-32;
 12. “Religijsko-pedagoški rad hrvatskog katehetičara Ferde Hefflera”, Hrvatska misao 2(1997)2, str. 129-134;
 13. “Vjeronaučna nastava na području hercegovačkih biskupija”, Kateheza 20(1998)2, str. 119-128.
 14. “Pomaci i promjene u identifikaciji mladeži u novije vrijeme”, Bogoslovska smotra 68(1998)1/2, str. 17-31;
 15. “Religijsko-pedagoško i katehetsko izdavaštvo”, Kateheza 20(1998)3, str. 278-282;
 16. “Žetva je velika, ali poslenika je malo. Nastojanja oko duhovnih zvanja”, u: Ž. MAJIĆ (prir.), Sluga dobri i vjerni. Život i djelo mons. Andrije Majića.Zbornik radova sa Studijskog dana Mostar, 17. lipnja 1998, Biskupski ordinarijat, Mostar, 1998., str. 117-126.
 17. “Osobitosti katoličkog vjeronauka u odgojno-obrazovnom sustavu javnih škola”, Kateheza 21(1999)2, str. 137-157;
 18. „Rad na novim vjeronaučnim udžbenicima“. Katehetski glasnik 1(1999)1, str. 107-108.
 19. Priopćenje o formiranju i radu Komisije NKU za izdavaštvo“, Kateheza 21(1999)4, str. 397-399.
 20. „Knjiga Na putu mira odgaja za mir“, Motrišta – lipanj 1999., str. 50-52.
 21. „Obnova Hrvatskoga katoličkog katehetskog društva“, Katehetski glasnik 2(2000)1/2, str. 30-31.
 22. “Temeljna polazišta, kriteriji i upute za izradu vjeronaučnih udžbenika, radnih bilježnica i priručnika za osnovnu i srednju školu”, Katehetski glasnik 2(2000)1/2, str. 90-94.
 23. „Tematska struktura novih vjeronaučnih udžbenika za osnovnu školu – radni predložak“, Katehetski glasnik 3(2001)1, str. 15-33.
 24. “Novi hrvatski vjeronaučni udžbenici za osnovnu i srednju školu”, Katehetski glasnik 2(2000)2/3, str. 33-37;
 25. “Religijska socijalizacija i crkveno-religijske aktivnosti mladih u Hrvatskoj (1945.-2000.)”, prilog je pisan na hrvatskome i njemačkome jeziku za međunarodno istraživanje koje je vodio Pastoralni forum iz Beča o crkvenim prilikama u tranzicijskim crkvenim prilikama u tranzicijskim postkomunističkim zemljama, a projektom Aufbruch obuhvaćena je i Hrvatska. Radove na hrvatskome jeziku, kao i ovaj prilog, objavio je Pero Aračić (uredio), “Jeremija, što vidiš?”. Crkva u hrvatskom tranzicijskom društvu, Biblioteka Diacovensia, Đakovo, 2001., 77-97.;
 26. “Mjesto i uloga katoličkog vjeronauka u školskom odgojno-obrazovnom sustavu”, Motrišta ožujak 2001, br. 19, str. 67-79;
 27. “Vjeronaučni udžbenik kao didaktičko sredstvo vjeronaučne nastave”, Kateheza 23(2001)1, str. 63-73.
 28. “Religiozni odgoj u sustavu javnih škola”, Kateheza 23(2001)4, str. 339-353.
 29. „Predgovor“ u: I. SIVRIĆ, Rasprave i antirasprave. Mali ogledi o Hrvatima s ovoga svijeta, Matica hrvatska, Mostar, 2001, str. 7-12.
 30. „Doprinos mr. Marka Jerkovića katehetskom pokretu Crkve u Hrvata. In memoriam katehetičaru i prijatelju Marku“, Katehetski glasnik 3(2001)1, str. 172-174.
 31. “Kateheza i odgoj za kršćansko služenje”, u: Z. MALIĆ – A. ŠARIĆ (prir.) Izazov djelotvorne ljubavi. Radovi međunarodnog seminara o župnim Caritasima (Neum, 29. travnja – 2. svibnja 2001. godine), Sarajevo, 2002., str. 139-157;
 32. “Izazovi religioznog odgoja hrvatske katoličke mladeži u zadnjih 50 godina”, Vjesnik Đakovačke i Srijemske biskupije 80(2002)4, 105-109;
 33. “Religijski pluralizam i religiozno učenje u školi”, Vrhbosnensia 6(2002)1, str. 45-66.
 34. „Okvirni plan i program katoličkoga vjeronauka za osnovne škole u funkciji rasterećenja učenika“, Katehetski glasnik 4(2002)2, str. 150-191. Ovaj prijedlog programa autor je kao viši savjetnik i predsjednik Komisije NKU HBK za programe i udžbenike priredio u suradnji s voditeljima autorsko-uredničkih timova;
 35. „Teološki institut (1986.-2002.)“, u: Stoljeće visokoga školstva u Hercegovini – Sveučilište u Mostaru, Mostar, 2002., str. 169-173.
 36. “Pastoralna praksa i vjerski život u misiji”, u: A. KUTLEŠA (priredio), Hrvatska katolička misija Braunschweig, Mostar – Braunschweig, 2003., str. 37-56.
 37. “Obrazovanje i religijska kultura u školama. Što nam donosi reforma obrazovanja u BiH?”, Hrvatska misao 8(2004)31-32/23 – nova serija, str. 91-106.
 38. “Vjeronauk i vjeroučitelj u odgojnoj zadaći škole”, Svjedok 11(2004)1, str. 33-39.
 39. “Don Ante Romić, katolički pisac”, u: LJ. PLANINIĆ (prir.), Ponosan i neustrašiv. Zbornik o don Anti Romiću (1903.-1964.), Mostar, 2004., str. 149-164.
 40. “Don Ante Krešimir Buconjić (1909.-1945.)”, u: B. GOLUŽA (priredio), Svjedoci vjere i rodoljublja. Zbornik radova o stradalim biskupijskim svećenicima u Hercegovini, Crkva na kamenu, Mostar, 2005., str. 83-120.
 41. “Govor o Bogu u svjetlu religioznog odgoja i kateheze”, u: N. A. ANČIĆ I N. BIŽACA (priredili), Govor o Bogu jučer i danas. Zbornik radova međunarodnoga znanstvenog skupa Split, 21.-22. listopada 2004., Crkva u svijetu, Split, 2005., str. 252-278.
 42. “Odgojna i obrazovna paradigma školstva u svjetlu nacionalne, jezične i kulturne jednakopravnosti triju konstitutivnih naroda u BiH”, u: Ustavno-pravni položaj Hrvata u Bosni i Hercegovini. Pravni status, jezik, mediji, obrazovanje, kultura.Zbornik radova sa znanstvenoga skupa Neum, 27. i 28. listopada 2005., Hrvatsko društvo za znanost i umjetnost u Sarajevu i Sveučilište u Mostaru, Mostar 2006, str. 330-350.
 43. “Vjerski odgoj i odgojno-obrazovna paradigma suvremene škole”, Suvremena pitanja 1(2006)2, str. 73-89.
 44. “Iz nasljeđa u budućnost. Katolički vjeronauk u školi pred izazovima hrvatske i europske škole”, Katehetski glasnik 6(2008)1, str. 32-37.
 45. “Modernizacija osnovnoga odgoja i obrazovanja u BiH”, u: Nastavni plan i program na hrvatskome jeziku za devetogodišnje osnovne škole u BiH,Ministarstvo obrazovanja, znanosti, kulture i športa, Široki Brijeg 2008., str. 9-23.
 46. “Bosnia-Herzegovina”, u: CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA (a cura di),  L’insegnamento della religione risorsa per l’Europa. Atti della ricerca del Consiglio delle Conferenze episcopali d’Europa,ELLEDICI (Leumann), Torino, 2008., str. 94-101.
 47. „Teološki studij u Hercegovini u svjetlu tradicije i suvremenih potreba Katoličke Crkve“, u: Korijeni i perspektive visokoga obrazovanja u Hercegovini.Zbornik radova sa znanstvenoga skupa održanoga u organizaciji Sveučilišta u Mostaru na Filozofskom fakultetu u Mostaru 22. svibnja 2009., Mostar, 2010., str. 231-263.
 48. „Politika obrazovanja i školsko zakonodavstvo u Bosni i Hercegovini“, u: I. FILIPOVIĆ, Hrvati u Daytonskim okovima, Crkva na kamenu, Mostar, 2011., str. 213-230.
 49. „Obrazovanje i školstvo na području župe“ (autori A. Pavlović i M. Kapular), u: A. PAVLOVIĆ (prir.), Župa Studenci u Hercegovini, Crkva na Kamenu, Mostar, 2011., str. 287-309.
 50. “Pastoralni rad i vjernički život puka u župi (1908.-2010.)”, u: A. PAVLOVIĆ (priredio), Župa Studenci u Hercegovini, Crkva na Kamenu, Mostar, 2011., str. 393-497.
 51. „In memoriam dr. Marku Josipoviću, u: B. ODOBAŠIĆ – F. TOPIĆ (prir.), Volim ljude. Spomen na mons. Marka Josipovića, Vrhbosanska nadbiskupija i HKD Napredak, Sarajevo, 2010., str. 103-107.
 52. „Katolički vjeronauk i odgoj za demokraciju u pluralnoj i demokratskoj školi“, Katehetski glasnik, Zagreb, 10 (2012.), str. 115-128;
 53. „Hod u vjeri kroz godinu vjere. Prilozi za kateheze u župnoj zajednici“, u: Ž. MAJIĆ (priredio), Obitelj – žarište vjere. Vodič kroz Godinu vjere, Crkva na kamenu, Mostar, 2012., str. 131-184.
 54. “Nacionalni, kulturni i vjerski identitet Hrvata u BiH – izazovi i perspektive”, u: A. POLEGUBIĆ (ur.), Suvremeni (kršćanski) identitet. Zbornik radova godišnjeg pastoralnog skupa Bergisch Gladbach – 23.-26. 9. 2013., Hrvatski dušobrižnički ured, Frankfurt am Main, 2014., str. 71-142.
 55. “Demokratske promjene i doprinos Katoličke crkve u očuvanju nacionalnoga i kulturnoga identiteta Hrvata katolika u BiH”, u: A. POLEGUBIĆ (ur.), Suvremeni (kršćanski) identitet …, str. 163-210.
 56. „Doprinos profesora i biskupa Želimira Puljića razvoju kateheze i vjerskoga odgojnoga djelovanja u svojoj mjesnoj Crkvi i Hrvatskoj“,  u: T. VUKŠIĆ (prir.), U jedinstvu, slobodi i ljubavi. Zbornik u povodu 25. Obljetnice dr. Želimira Puljića, zadarskog nadbiskupa i predsjednika  Hrvatske biskupske konferencije, Zadarska nadbiskupija, Dubrovačka biskupija, Katolički bogoslovni fakultet u Sarajevu, Teološko-katehetski institut u Mostaru, Zadar, 2013., str. 113-143.
 57. „Biskup Pavao Žanić – Utemeljitelj Teološko-katehetskog instituta u Mostaru“, u: Ž. MAJIĆ – B. GOLUŽA (prir.), U vjeri, nadi i ljubavi. Stoljetnica rođenja biskupa Pavla žanića (1918.-2018.), Crkva na kamenu, Mostar, 2018, str. 121-151. i skraćeni prilog (separat), Crkva na kamenu, siječanj 2018., str. 1-12.

 

Priređene ili sa suradnicima uređene knjige:

 1. Stari mostovi u Mostaru,priredio Ante Pavlović, Biblioteka Crkve na kamenu – knjiga 83, Crkva na kamenu, Mostar, 2004.
 2. Župa Studenci u Hercegovini, priredio Ante Pavlović, Crkva na Kamenu, Mostar, 2011., 662 stranice (monografija)
 3. “Vjeronaučni program za srednje škole”, (autori M. Pranji, A. Trstenjak, A. Jelić, A. Pavlović), Kateheza 13(1991)2.
 4. Prijedlog Plana i programa katoličkog vjeronauka u osnovnim školama, Autori: Ante Pavlović sa suradnicima (Prijedlog su odobrile i izdale HRVATSKA BISKUPSKA KONFERENCIJA I BISKUPSKA KONFERENCIJA BOSNE I HERCEGOVINE, Plan i program katoličkog vjeronauka u osnovnoj školi, Biblioteka Katehetski dokumenti 1, Kršćanska sadašnjost, Zagreb 2002.
 5. Program katoličkoga vjeronauka za osnovne škole prema Hrvatskom nacionalnom obrazovnom standardu (HNOS), priredio Ante Pavlović sa suradnicima, Zagreb, 2006., 144 str. (tabelarni prikaz programa).
 6. „Prijedlog programa nastave katoličkoga vjeronauka za četverogodišnje srednje škole“, priredili A. Thea Filipović i A. Pavlović, Katehetski glasnik 6(2008)2, str. 99-180.
 7. Nastavni plan i program na hrvatskome jeziku za devetogodišnje osnovne škole u BiH, uredili A. Pavlović i M. Nedić sa sur., Mostar, Široki Brijeg, Travnik, Livno, Orašje, 2009.
 8. Nastavni plan i program za gimnazije na hrvatskome jeziku u BiH, priredio Ante Pavlović sa sur., Mostar, 2013.
 9. Prijedlog Plana i programa katoličkoga vjeronauka za trogodišnje srednje škole, Hrvatska biskupska konferencija – Nacionalni katehetski ured, priredili A. Thea Filipović i Ante Pavlović, Zagreb, 2014.

 

Recenzije:

 1. BATELJA (uredio), Blaženi Alojzije Stepinac – Katehetske propovijedi, sv. I. i II. Naručitelj 2014. godine izdavač i nakladnik: Postulatura blaženoga Alojzija Stepinca, II. sveska, Zagreb, str. 396-400.
 2. MANDARIĆ – R. RAZUM, Važnost odgoja u današnjem svijetu. Doprinos vjeronauka odgojnom djelovanju škole. Naručitelj Katolički bogoslovni fakultet u Zagrebu 2014. Recenzija poslana naručitelju 18. siječnja 2015.
 3. Dizionario di scienze dell’educazione, M. PRELLEZO – G. MALIZIA – C. NANNI (a cura di), Facoltà di scienze dell’educazione, LAS, Roma, 2008., hrvatsko izdanje priredio I: MARIJANOVIĆ, Leksikon odgojno-obrazovnih znanosti, Akademija odgojno-obrazovnih znanosti Hrvatske, Zagreb, 2017., str. 1381 (izvadak iz recenzije).
 4. Istinom do punine smisla, slobode i života“, u: I. MUSIĆ, Geniji, varalice i oni treći. Ogledi o odnosu znanosti i vjere, Knjižnica Naših ognjišta, Tomislavgrad – Zagreb, 2017., str. 166-171.
 5. PRANJIĆ, Vjeronaučna metodika. Teorijske osnove praktični modeli. Naručitelj Katehetski salezijanski 1997. Recenzija poslana naručitelju 22. travnja 1997.
 6. „Program katoličkoga vjeronauka za niže srednje škole“. Naručitelj Agencija za stručno obrazovanje Republike Hrvatske. Recenzija poslana naručitelju 8. svibnja 2007.
 7. MANDARIĆ, Mladi – integrirani i(li) marginalizirani. Naručitelj Glas koncila. Recenzija poslana naručitelju 16. siječnja 2009.
 8. PAŽIN, Vjeronauk u školi. Izabrane teme, Naručitelj Katolički bogoslovni fakultet u Đakovu. Recenzija poslana u rujnu 2010.
 9. „Sveučilišni dvopredmetni preddiplomski teološko-katehetski studij na Teološko-katehetskom odjelu Sveučilišta u Zadru.“ Naručitelj recenzije Senat Sveučilišta u Zadru. Recenzija elaborata o studijskom programu, sadržaju, kadrovskim i provedbenim uvjetima poslana naručitelju 6. svibnja 2013.
 10. „Sveučilišni dvopredmetni preddiplomski i diplomski studij Religijske pedagogije i katehetike Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu“. Naručitelj Radna skupina za studijske programe Sveučilišta u Zagrebu. Recenzija elaborata o studijskim programima, sadržajima, kadrovskim i provedbenim uvjetima poslana naručitelju 18. siječnja 2015.

 

Ostala bibliografija

Studentska skripta:

 1. Pregled povijesti kateheze i katehetike, Mostar, 2004.
 2. Religijska pedagogija i katehetika (Fundamentalna katehetika), Mostar, 2007.
 3. Osnovno bogoslovlje – Otajstvo kršćanske objave (središnje teme Fundamentalne teologije)”, Mostar, 2013.
 4. Kratki pregled povijesti pedagogije i religijske pedagogije i katehetike (odgoj, obrazovanje, školstvo), Mostar, 2014.

Ostalo:

 1. „Konac nije konačan“, Crkva na kamenu (Cnak). Pastoralno-informativni list hercegovačkih biskupija, Mostar, 4(1983)1, str. 8.
 2. „U-lov nemira“, Cnak 4(1983)5, str. 11.
 3. „Ponekad me tata nježno zagrli“, Cnak 9(1988)6-7, str. 10.
 4. “Čežnja u srcu“, Cnak 9(1988)8-9, str. 10.
 5. „Starac, uspravan kao jablan“, Cnak 9(1988)10, str. 10.
 6. „Na prvom mjestu čovjek“, Cnak 9(1988)11, str. 10.
 7. „Mladica iz maslinova panja“, Cnak 9(1988)12, str. str. 10.
 8. „Vjernik, svjedok kršćanske nade“, Cnak 11(1989)4, str. 10.
 9. „Trag na licu“, Cnak 11(1989)5, str. 10.
 10. „Vedrine povrh zemlje Humske. Razgovor s mladima iz župe Ravno“, Cnak 11(1989)10, str. 10.
 11. „Kutak domovine u Hamelnu (reportaža)“, Cnak 11(1989)8-9, str. 4.
 12. „Vjeronauk u školi“, Cnak 15(1993)11, str. 3.
 13. „Vjeronauk u novoj školskoj godini“, Cnak 16(1994)10, str. 3.
 14. „Teološki institut Mostar (TIM)“, Cnak 16(1994)10, str. 2.
 15. „Dobro gospodarenje služi općem boljitku naroda“. Razgovor s prof. dr. Ivanom Pavlovićem“, Cnak 20(1999)1, str. 12.
 16. „Roditelji su prvi odgojitelji svoje djece“, Povezanost. Informativni list župe i svetišta Srca Isusova u Studencima – prosinac 1998., str. 6-7.
 17. „Ljubav dijete stegom odgaja“, Povezanost – lipanj 1999., str. 6.
 18. „Roditeljski odgoj i televizija“, Povezanost – prosinac 1999., str. 9-10.
 19. „Vježbanje zajedničkog života“, Povezanost – lipanj 2000, str. 10-11.
 20. „Otac, stožer obiteljskog odgoja“, Povezanost – prosinac 2000, str. 9-11.
 21. „Je li vjeronauk važan“, Cnak 22(2001)1, str. 8.
 22. „Zašto vjeronauk u školi i župi?“, Cnak 22(2001)2, str. 11-12.
 23. „Kultura religija – kukavičje jaje u školi“, Cnak 22(2001)3, str. 6.
 24. “Kultura religija” u školama – diskriminacija roditelja“, Cnak 22(2001)4, str. 9.
 25. „Roditelji i vjerski odgoj djece“, Cnak 22(2001)5, str. 9.
 26. „Stari ideolozi a nova škola“, Cnak 22(2001)6, str. 8-9.
 27. „Sam izaberi svoj životni poziv“, Povezanost – lipanj 2001., str. 13-15.
 28. „Školski praznici“, Cnak 22(2001)7, str. 8-9.
 29. „Vrednote života i obiteljski odgoj“, Cnak 22(2001)8-9, str. 8.
 30. „Odgojni izazovi vjeronauka u školi“, Cnak 22(2001)10, str. 7-8.
 31. „Škola i droga“, Cnak 22(2001)11, str. 6-7.
 32. „Uzorna djeca i odlikaši u školi“, Cnak 22(2001)12, str. 6-7.
 33. „Moć roditeljskog odgoja djece“, u: Povezanost – prosinac 2001., str. 18-19.
 34. „Vole li učenici školu?“, Cnak 23(2002)1, str. 6-7.
 35. „Vole li učenici vjeronauk?“, Cnak 23(2002)2, str. 6-7.
 36. „Naše školstvo na ispitu“, Cnak 23(2002)3, str. 6-7.
 37. „Moć i mjesto medija u odgoju“, Cnak 23(2002)4, str. 6-7.
 38. „Prve svete pričesti – duhovna slavlja, ne parade!“, Cnak 23(2002)5, str. 6-7.
 39. „Odgovornost (vjero)učitelja u školi“, Cnak 23(2002)6, str. 6-7.
 40. „Vrijeme odmora i izbora životnog poziva“, Cnak 23(2002)7, str. 6-7.
 41. „Vjeronauk i drugi predmeti u školi“, Cnak 23(2002)8-9, str. 6-7;
 42. „Odgoj osobnosti“, Cnak 23(2002)10, str. 6-7;
 43. „Što uistinu opterećuje učenike?“, Cnak 23(2002)11, str. 6-7;
 44. „Ideologija i ništavnost novog obrazovnog sustava u BiH“, Cnak 22(2002)12, str. 6-7;
 45. „Mladi pred kušnjama života“, Povezanost – prosinac 2002., str. 30-31;
 46. „Hrvatski kulturni identitet i ‘nacionalna grupa predmeta'”, Cnak 24(2003)1, str. 6-7.
 47. „Jesu li obitelj i škola suparnici u odgoju djece?“, Cnak 24(2003)2, str. 6-7.
 48. „Odgojem protiv nasilja“, Cnak 24(2003)3, str. 6-7.
 49. „Reforma obrazovanja bez stručne i javne rasprave“, Cnak 24(2003)5, str. 6-7.
 50. „Zakon o obrazovanju u BiH ozakonjuje kulturocid nad Hrvatima“, Cnak 24(2003)6, str. 6-7.
 51. „Roditelji i djeca“, u: Povezanost – lipanj 2003., str. 11-13.
 52. „Evangelizacija života i kulture“, Cnak 24(2003)7, str. 6-7.
 53. „Važnost molitve u obiteljskom životu“, Cnak 24(2003)8-9, str. 6-7.
 54. „Obmane oko reforme obrazovanja u BiH“, Cnak 24(2003)10, str. 6-7.
 55. „Vjerski odgoj u reformi obrazovanja“, Cnak 24(2003)11, str. 6-7.
 56. „Agresivnost među učenicima i vjeronauk“, Cnak 24(2003)12, str. 6-7.
 57. „Odgoj djece za odgovornost“, Povezanost – prosinac 2003., str. 8-11.
 58. „Kršćanska kultura u školama“, Cnak 25(2004)1, str. 12-13.
 59. „Pravedna globalizacija“, Cnak 25(2004)2, str. 14-15.
 60. „Školstvom do asimilacije i nestanka Hrvata“, Cnak 25(2004)4, str. 14-16.
 61. „Podvale Roberta Beecrofta“, Cnak 25(2004)6, str. 30-31.
 62. „Obiteljsko povjerenje i odgoj djece“, Cnak 25(2004)7, str. 14-15.
 63. „Obiteljsko povjerenje i odgoj djece“, Povezanost – lipanj 2004., str. 8-10.
 64. „Ljubav i vjernost u braku i obitelji“, Povezanost – prosinac 2004., str. 9-11.
 65. „Život obitelji u vjeri, nadi i ljubavi“, Povezanost – lipanj 2005., str. 8-9.
 66. „Odgoj za ljudskost“, Povezanost – prosinac 2005., str. 6-7.
 67. „Kristovo uskrsnuće: izvor radosti i zajedništva“, Povezanost – lipanj 2006., str. 50-52.
 68. „Odgoj djece i suvremeni mediji“, Povezanost – lipanj 2007., str. 11-13.
 69. „Kako prevladati dječju ljubomoru?“, Povezanost – prosinac 2007., str. 11- 13.
 70. „Sukobi između roditelja i djece u doba adolescencije“, Povezanost – srpanj 2008., str. 9-11.
 71. „Biblijski govor o ocu i majci (odgoj djece u obitelji)“, Povezanost – prosinac 2008., str. 6-8.
 72. „Odgovornost roditeljskoga odgoja djece“, Povezanost – lipanj 2009., str. 9-11.
 73. „Stručni skup vjeroučitelja“, Cnak 30(2009)10, str. 24.
 74. „Zašto se djeca plaše škole?“, Povezanost – prosinac 2009., str. 40-43.

 

Ažurirano 5. 5. 2018.