Davorka STIPIĆ TOPIĆ

()

Doc. dr. sc. Davorka TOPIĆ STIPIĆ
Zagrebačka 3a
BiH – 88 000 Mostar
Tel: +387/63 284 253
E-mail: davorka.topicstipic@ff.sum.ba

 

Biografija:

Rođena 6. rujna 1975. u Travniku. Osnovnu školu završila u Novom Travniku (Vodovod), gimnaziju u Splitu. Na Teološkom institutu u Mostaru diplomirala 1999. godine na temu Srpska pravoslavna crkva u BiH od XIII. stoljeća do dolaska Turaka. Magistrirala na Papinskom sveučilištu Gregoriana u Rimu na temu Democratizzazione della comunicazione nella BiH: un tentativo e una sfida per i media religiosi nella societa’ multietnica e multireligiosa. Doktorirala 2015. godine na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru s temom Uloga medija u demokratskim društvima u dokumentima Katoličke crkve. Od Lava XIII. do Ivana Pavla II.

Od 2007. godine radi na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru. U tom vremenu je bila tajnica studija Socijalnog rada od 2007. do 2015., a od 2015. do 2017. godine pročelnica istog. Od 2017. pročelnica studija Logopedije. Nastavne aktivnosti, osim na Filozofskom fakultetu, izvodi i na Fakultetu zdravstvenih studija Sveučilišta u Mostaru i na Teološko-katehetskom institutu Mostar. Savjetnica Zavoda za školstvo Hercegovačko-neretvanske županije (od 2015.) i Ministarstva školstva Zapadnohercegovačke županije (od 2018.-). Članica Vijeća za djecu pri Ministarstvu za ljudska prava i izbjeglice Vijeća ministara BiH (razdoblje 2018.-2022.) i članica radne skupine za Transformaciju JU Dječji dom Mostar (2017.-2018.). Od 2017. članica KAAD (Katolischer Akademischer Aussländer Dienst) za Sveučilište u Mostaru.

Bibliografija:

Studijski članci:

 1. Od tehnike uvjeravanja do prikrivenog oglašavanja, u Hum – časopis Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru, prosinca 2009., zajedno s Primorac Bilaver, I., Primorac, M., str. 315-335.
 2. Siromaštvo u BiH: uzroci i posljedice, u Zbornik s Međunarodnog simpozija Siromaštvo i etika: religijska, etička i praktična promišljanja, Centar za poslovnu etiku Filozofskog fakulteta Družbe Isusove, Zagreb, , (u koautorstvu s  Primorac Bilaver, I.)
 3. Sekularizacija: prilika, opcija ili izazov za multireligijsko društvo u BiH, u Hum – časopis Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru, br. 7., prosinca 2011., str. 332-354.
 4. Nepravedna naknada radniku i njezine posljedice u društvu, u Zbornik s Međunarodnog simpozija Zaslužuje li radnik pravednu plaću? Etička – religijska – politička promišljanja, Centar za poslovnu etiku Filozofskog fakulteta Družbe Isusove, Zagreb 2012., (u koautorstvu s Primorac Bilaver, I.)
 5. Mediji religijskih zajednica u BiH, u Zbornik s Međunarodne konferencije Kultura komuniciranja, Filozofski fakultet Sveučilišta u Mostaru, Mostar, svibnja, 2011. (u koautorstvu sa Skoko, I.)
 6. Iskustvo krize kao moralni korektiv, u Zbornik s Međunarodnog simpozija Kako preživjeti krizu? Uloga i mjesto poslovne etike u vrijeme krize, Centar za poslovnu etiku Filozofskog fakulteta Družbe Isusove, Zagreb 2013., (u koautorstvu s Primorac Bilaver, I.)
 7. Predstavljanje žene u prvim tiskovinama: Hercegovački bosiljak, Novi hercegovački bosiljak, Glas Hercegovca i Osvit, u Zbornik s Međunarodne znanstvene konferencije Kultura komuniciranja 2013., (u koautorstvu sa Skoko, I., Primorac, M.)
 8. Izazovi diplomacije Svete Stolice, u Zbornik s Međunarodne konferencije Kultura komuniciranja, Filozofski fakultet Sveučilišta u Mostaru, Mostar, svibnja, 2014. (u koautorstvu sa Skoko, I.)
 9. Ljudski odnosi i zdravlje, u Motrišta, br. 80, Mostar, 2014. (u koautorstvu sa Skoko, I.)
 10. Problem ovisnosti o klađenju – sportske kladionice u Mostaru, u Obnovljeni život, vol. 70., br. 4., 2015. (u koautorstvu Skoko, I., Primorac, M.)
 11. Teologija molitve s primjesama psihologije, u Motrišta, br. 101-102, 2018. (u koautorstvu sa Skoko, I.)

Recenzije:

 1. Komadina, Ante (2018.) Čovjek – prvi i osnovni put Crkve, Crkva na kamenu, Mostar.