Bernarda HORVAT

()

Docentica na Katedri kanonskog prava

E-mail: sr.bernarda.horvat@gmail.com

 

Biografija

Bernarda Horvat rođena je 5. veljače 1969. u Varaždinu (Hrvatska), od oca Dragutina i majke Veronike, rođ. Jurišak. Sakramente kršćanske inicijacije primila je u Župi Svetog Ilije (kod Varaždina). Osmogodišnju školu završila je u Svetom Iliji 1983., a iste godine primljena je u kandidaturu Družbe Kćeri Božje ljubavi u Zagrebu, gdje pohađa Pedagoški obrazovni centar „Bogdan Ogrizović“ i maturira 1987.

Poslije dvogodišnjeg novicijata, u istoj redovničkoj Družbi 5. kolovoza 1989. položila je prve a 5. kolovoza 1994. doživotne redovničke zavjete.

Godine 1991. upisala je studij teologije na Katoličkom bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, na kojem postiže stručnu spremu sedmog (VII/1) stupnja i stručni naziv diplomirani teolog (bakalaureat u teologiji).

Od 1996. do 1999. odgojiteljica je kandidatica i postulantica Kćeri Božje ljubavi u Zagrebu.

Od 1999. do 2004. studira kanonsko pravo u Rimu. Dana 27. veljače 2002. završava magisterij iz kanonskoga prava na Fakultetu kanonskoga prava Papinskoga lateranskog sveučilišta, a 25. veljače 2005. na istom Sveučilištu brani disertaciju i stječe akademski naslov »doktor kanonskog prava« (Doctor in Iure Canonico).

Godine 2004. imenovana je provincijalnom tajnicom Provincije Božje providnosti Družbe Kćeri Božje ljubavi sa sjedištem u Zagrebu te tu dužnost vrši do ljeta 2007., kad je na Generalnom kapitulu iste Družbe u Grottaferrati (Rim) izabrana za vrhovnu savjetnicu za razdoblje od šest godina (do ljeta 2013.).

Dana 14. rujna 2006. imenovana je, na pet godina, braniteljem veze pri Međubiskupijskom sudu prvoga stupnja u Zagrebu.

Članica je Hrvatskog kanonističkog društva od njegova utemeljenja 28. listopada 2010. u Zagrebu. Do sada je sudjelovala na nekoliko međunarodnih simpozija crkvenih pravnika.

Od akademske godine 2013./14. na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Sarajevu predaje kolegije kanonskoga prava: Kaznene mjere i postupci, Vremenita crkvena dobra, Božji narod i Naučiteljska služba Crkve.

Dana 31. listopada 2013. imenovana je, na pet godina, sucem na Vrhbosanskom međubiskupijskom sudu drugoga stupnja u Sarajevu.

Od akademske godine 2017./18. u zvanju docentice na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Sarajevu predaje sve kolegije kanonskoga prava.

 

Bibliografija

Autorske knjige:

Doktorska disertacija:

  1. „La vita fraterna in comune negli istituti religiosi di vita consacrata e nella Congregazione delle Figlie della Divina Carità secondo l’ordinamento attuale e il Diritto proprio. Analisi comparativa“, Roma 2005.

 

Studijski članci:

  1. „La vita fraterna in comune negli Istituti Religiosi (I)“, Commentarium pro religiosis et missionariis 86 (2005.), 211-248.
  2. „La vita fraterna in comune negli Istituti Religiosi (II)“, Commentarium pro religiosis et missionariis 87 (2006.), 77-129.
  3. „Odvajanje članova od redovničke ustanove, s posebnim osvrtom na postupak otpuštanja članova“, Josip ŠALKOVIĆ (ur.), Posebni sudski postupci i postupanja, Zbornik radova Međunarodnog znanstvenog simpozija crkvenih pravnika u Lovranu 26.-27. X. 2009., (Zagreb: Glas Koncila, 2010.), 257-276.
  4. „Kategorije opće i partikularno u ekleziologiji II. vatikanskog koncila i kanonističkom govoru”, Vrhbosnensia 19 (2015.), 429-449.
  5. „Teološko-pravna težišta poruka Ivana Pavla II. za Dan posvećenog života“, Vrhbosnensia 21 (2017.), 257-287.

 

Recenzije:

  1. Zaručništvo i priprava za ženidbu, Zbornik radova VII. međunarodnog znanstvenog simpozija crkvenih pravnika u Subotici, 11.-12. listopada 2013., (Zagreb: Glas Koncila, 2015.).

Ažurirano 19. 3. 2018.