Mirna BRKIĆ VUČINA

()

Dr. sc. Mirna Brkić Vučina, red. prof.

Leopolda Mandića 34
BiH – 88266 Međugorje
Tel: +387- 447-510
E-mail: mirna.brkicvucina@ff.sum.ba

 

Biografija:

Biografija:

Prof. dr. sc. Mirna Brkić Vučina rođena je 17. travnja 1977. u Mostaru.  Osnovnu školu i Opću gimnaziju završila je u Čitluku. Studij hrvatskog jezika i književnosti na Filozofskom fakultetu u Zagrebu završava 2001. godine. Ljetni semestar 1999. godine provela je na Filozofskom fakultetu u Ljubljani kao stipendistica CEEPUS-a, gdje je sudjelovala u nastavnom procesu. Kao asistentica na Filozofskom fakultetu u Mostaru (tada Pedagoški fakultet) na odjelu za hrvatski jezik i književnost počinje raditi 2001. godine. Na Filozofskom fakultetu u Zagrebu 2007. godine obranila je doktorski rad pod naslovom Pikarski roman u hrvatskoj književnosti  te stekla akademski stupanj doktora znanosti, iz znanstvenog područja humanističkih znanosti, znanstveno polje: filologija, grana: kroatistika. Na Filozofskom fakultetu u Mostaru 2008. godine izabrana je u znanstveno-nastavno zvanje docenta, a 2014. na istom fakultetu izabrana je u zvanje izvanrednog profesora. Od ožujka 2018. godine pročelnica je Studija hrvatskoga jezika i književnosti Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Mostaru. U zvanje redovitog profesora izabrana je 2020. godine.  Na Studiju hrvatskog jezika i književnosti trenutno izvodi nastavu na sljedećim kolegijima: Hrvatska usmena književnost, Hrvatske usmene priče, Nadnaravna ženska bića hrvatskih usmenih predaja, Suodnosi usmene i pisane hrvatske književnosti, Hrvatski povijesni roman  te Pikarski roman u hrvatskoj književnosti.

Prof. dr. Brkić Vučina bila je profesorica je i na dislociranom Studiju hrvatskog jezika i književnosti u Orašju te je profesorica na poslijediplomskom studiju Jezici i kulture u kontaktu  na Filozofskom fakultetu u Mostaru. Pod njenim mentorstvom dosad je napisano je i obranjeno gotovo stotinu diplomskih, magistarskih i završnih radova. Bila je i komentorica pri izradi jedne doktorske disertacije. Na Teološko-katehetskom institutu u Mostaru od akademske godine 2015./2016. izvodi nastavu na kolegiju Religijski svijet i religijske teme u književnosti.

Znanstvena djelatnost prof. dr. sc. Mirne Brkić Vučina obuhvaća područje novije hrvatske književnosti te hrvatske usmene književnosti. Posljednjih godina intenzivno se bavi terenskim proučavanjem i zapisivanjem usmene književnosti, tradicije i kulture Hrvata na području Bosne i Hercegovine.

Prof. dr. Brkić Vučina održala je izlaganja na dvadesetak međunarodnih znanstvenih konferencija te je dosad objavila četrdesetak znanstvenih i stručnih radova radove u relevantnim časopisima u zemlji i inozemstvu.

Prof. dr. sc. Mirna Brkić Vučina bila je voditeljica Povjerenstva za kvalitetu Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru od 2005. do 2012. godine te članica Povjerenstva za osiguranje kvalitete Sveučilišta u Mostaru od 2005. do 2012. godine. Bila je članica Stegovnog povjerenstvu Filozofskoga fakulteta od 2015. do 2017. te voditeljica Lektorske službe Filozofskoga fakulteta 2014./2015. godine. Završila je obuku za akreditatora iz oblasti visokog obrazovanja  koju je organizirala Agencija za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta Bosne i Hercegovine (HEA).

Prof. dr. sc. Mirna Brkić Vučina bila je voditeljica bilateralnog projekta između Slovenije i Bosne i Hercegovine za 2016. i 2017. godinu pod nazivom „Rat kao prijelomna točka u evaluaciji prošlih i sadašnjih iskustava“ u sklopu kojeg je provela terensko istraživanje u Sloveniji 2016. i 2017. godine nakon kojeg je objavila rezultate istraživanja.

U 2020. godini izabrana je za članicu projektnog tima pod nazivom  Educating Science Teachers for All pri Fakultetu prirodoslovno-matematičkih i odgojnih Sveučilišta u Mostaru.

Članica je uredništva međunarodnog časopisa Vermilion Journal of Literature and Art. Recenzentica je  nekoliko međunarodnih časopisa.

Članica je Predsjedništva Matice hrvatske ogranak Čitluk od 2010. godine. Redoviti je član Hrvatskog društva za znanost i umjetnost BiH.

 

Bibliografija:

Autorske knjige

 1. Mudraci iza maske smijeha. Povijest, teorija i interpretacija pikarskog žanra u hrvatskoj književnosti, Synopsis, Zagreb/Sarajevo, Hrvatska sveučilišna naklada, Zagreb, 2010.
 2. Noćno lice žene. Suvremena kazivanja o vilama, vješticama i morama Hrvata u Bosni i Hercegovini, Syopsis, Zagreb/Sarajevo, 2013.
 3. Noćno lice žene, II. izdanje, OmniScriptum,Globe Edit, 2018.
 4. Brkić Vučina, Mirna; Zovko, Goran, Noviji hrvatski epitafi na području zapadne Hercegovine, Syopsis, Zagreb/Sarajevo, 2019.
 5. Novija hrvatska književnost i suvremeni narativi kroz prizmu tradicijskih priča, Syopsis, Zagreb/Sarajevo, 2019.

 

Poglavlja u knjizi

 1. Prikazi romana I. Brešana, M. Mikca, J. Leskovara, I. Kozarca, V. Novaka, M. C. Nehajeva, N. Fabrija, K. Š. Gjalskog u Leksikonu hrvatske književnosti – Djela, , str. 23/24., 40/41., 131/132., 157/158., 260/26., 573/574., 733/734., 965/966., 911/912.

 

Studijski članici:

 1. M. Cervantes, Riconete i Cortadillo, „Osvit“, 3-4., Mostar, 2005.
 2. Ivo Brešan „Tri života Tonija Longina“, „Republika“, godište LXI, Zagreb, 2005.
 3. Ptice nebeske – pikarski roman Ive Brešana, „Riječ“, god. 12., sv. 3., Rijeka, 2006.
 4. „Nemirni mir“ Ivana Sopte, „Vitko“, godina VI., broj 10, Široki Brijeg, 2007.
 5. O jednom manje poznatom humorističnom romanu hrvatske književnosti, „Riječ“, god. 14., sv. 3., Rijeka, 2008.
 6. Iscrpno i zorno, „Motrišta“, br. 44., Mostar, 2008.
 7. Roman „Prosjaci i sinovi“ Ivana Raosa kao pikarski roman, Riječki filološki dani, Zbornik radova s Međunarodnog znanstvenog skupa Riječki filološki dani 7, Filozofski fakultet Rijeka, 2008., 219-231.
 8. Iscrpno i zorno, „Motrišta“, br. 44., Mostar, 2008., str.136-137.
 9. Pikarski roman-od kanonizacije do transformacije u 18. st., „Mostariensia“, Mostar, 2008., str. 127-143.
 10. O Raosovim prosjačkim kraljevima, Brotnjo Zbornik 5, Matica hrvatska Čitluk, 2008.
 11. Putovanje kao potraga za smislom, „Hum“, Mostar, 2008., str.61-76.
 12. Majerovi i Batušićevi siromasi u borbi za goli život, „Riječ“, God. 15., sv. 4., Rijeka, 2009., str. 155-165.
 13. Poslovice – bljesak ljudske mudrosti, „Stolačko kulturno proljeće“, Matica hrvatska ogranak Stolac, godište VII., 2009. (rad objavljen u koautorstvu sa studenticom kroatistike Marijanom Kuzman), str. 189-197.
 14. Otimanje od zaborava…, predgovor knjizi: Molitve, običaji i priče moga zavičaja, Župni ured Čerin, Matica hrvatska Čitluk, 2009.
 15. Raos između žalosti i smijeha u autobiografskoj trilogiji „Vječno žalosni smijeh“, 8. Kijevski književni susreti, Zbornik radova i pjesama, Kijevo, 2009., str. 123-141.
 16. Novi hrvatski epitafi na području Brotnja, „Suvremena pitanja“, God. IV., broj 8., Mostar, 2009. (u koautorstvu sa studenticom kroatistike Ivanom Škegro), str. 113-121.
 17. Soptina hercegovačka duologija, „Suvremena pitanja“, God. V., broj 10, Mostar, 2010., str. 88-101.
 18. Novo čitanje hrvatskih povijesti književnosti, „Motrišta“, br. 53, Mostar, 2010., str. 152-154.
 19. Cesta je život…, „Književna smotra“, God. XLII, broj 155 (1), Zagreb, 2010., str. 47-50.
 20. Topos theatrum mundi u romanima Ive Brešana, „Filološke studije“, Tom 1, Filološki fakultet Permskog državnog sveučilišta u Rusiji, Filozofski fakultet Sveučilišta u Ljubljani, Institut za makedonsku književnost (Sveučilište „Sv. Kiril i Metodij“ u Skoplju), Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2010., str. 1-10.
 21. Igra na pozornici života, “Linqua Montenegrina”, God. III., br. 5., Cetinje, 2010., str. 447-467.
 22. Paremiologizmi u spjevovima Smrt Smail-age Čengića i Luča mikrokozma, Zbornik Ivan Mažuranić (1814-1890) i Crna Gora Cetinje od 27.9. do 1.10. 2009., HDCP „Croatica-Montenegrina“ RH, CKD  Montenegro-Montenegrina u Osijeku i Institut za crnogorski jezik i jezikoslovlje „Vojislav P. Nikčević“, Cetinje, Filozofski fakultet J. J. Strossmayera u Osijeku, 2011., str. 215-332.
 23. Tko ništa nije naučio iz povijesti, osuđen je da mu se ona ponavlja, Ideja povijesnog circulusa u romanima N. Fabrija, I. Brešana i I. Andrića, „Filološke studije“, Tom 1, Filološki fakultet Permskog državnog sveučilišta u Rusiji, Filozofski fakultet Sveučilišta u Ljubljani, Institut za makedonsku književnost (Sveučilište „Sv. Kiril i Metodij“ u Skoplju), Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2011, str. 101-110.
 24. Provjerene činjenice i svjedočanstva o životnoj misiji Zvonka Bušića, „Osvit“, 3-4, God. XVII., Mostar, 2011., str. 322-328.
 25. Ideja povijesnog circulusa u romanu Na Drini ćuprija Ive Andrića, „Hum“, br. 8., Mostar, 2012., str. 265-276.
 26. „Niski“ likovi hrvatskih romana, U: Zbornik radova Petog hrvatskog slavističkog kongresa, Rijeka, 2012., str. 551-556.
 27. Mora, žensko demonološko biće, u suvremenim kazivanjima Hrvata u Bosni i Hercegovini, „Filološke studije“, Tom 1, Filološki fakultet Permskog državnog sveučilišta u Rusiji, Filozofski fakultet Sveučilišta u Ljubljani, Institut za makedonsku književnost (Sveučilište „Sv. Kiril i Metodij“ u Skoplju), Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2012., str. 37-47.
 28. Paremiološko blago u Raosovim „Prosjacima i sinovima“, U: Sanjari i znanstvenici. Zbornik radova u čast 70-godišnjice rođenja Branke Brlenić-Vujić, Filozofski fakultet,  Osijek, 2013., str. 169-186.
 29. Fatalna žena – intrigantan spoj ljepote i demonskog, Kultura komuniciranja, Znanstvenostručni godišnjak, zbornik Znanstvene konferencije kultura komuniciranja – Predstavljanje žene u medijima, br. 2., Filozofski fakultet Sveučilišta u Mostaru, 2013., str. 175.-187. (u koautorstvu s Goranom Zovkom)
 30. Predaje o vilama u tradiciji Hrvata Bosne i Hercegovine, u: Bosanskohercegovački slavistički kongres I, Zbornik radova, knjiga 2, Slavistički komitet, Sarajevo, 2012., str. 39-48.
 31. Vještice u suvremenim narativima Hrvata na području Bosne i Hercegovine, „Filološke studije“, Tom 2, Filološki fakultet Permskog državnog sveučilišta u Rusiji, Filozofski fakultet Sveučilišta u Ljubljani, Institut za makedonsku književnost (Sveučilište „Sv. Kiril i Metodij“ u Skoplju), Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2014., str. 221-233.
 32. Iza svake uspješne žene stoji značajna količina ispijene kave, „Motrišta“, br. 79., Mostar, 2014., 101-103.
 33. Umijeće preživljavanja – razmatranja o Fratarskim pričama I. Andrića, „Filološke studije“, Filološki fakultet Permskog državnog sveučilišta u Rusiji, Filozofski fakultet Sveučilišta u Ljubljani, Institut za makedonsku književnost (Sveučilište „Sv. Kiril i Metodij“ u Skoplju), Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Institut za književnost i umetnost u Beogradu, svezak II., 2015., str. 173-183.
 34. Vile u Pričama iz davnine Ivane-Brlić Mažuranić i suvremenim narativima, „Šegrt Hlapić“, Od čudnovatog do čudesnog., Zbornik radova, Hrvatska udruga istraživača dječje književnosti, Ogranak Matice hrvatske Slavonski Brod, Zagreb-Slavonski Brod, 2015., str. 657-670.
 35. Predaja o vili brodarici u romanu Na Drini ćuprija, Hrvatski narodni godišnjak, br. 64, Hrvatsko kulturno društvo Napredak, Sarajevo, 2016., str. 121-129.
 36. Brkić Vučina, M. (2017). The Symbolic Potential of Snakes in Two Short Stories: Ivo Andric’s “Snake” and Vladimir Nazor’s “Snake”. Vermilion Journal, 2, 25-33.
 37. Tragovi na koži grada – mostarski grafiti od 2006. do 2016. godine (koautorstvo s Goranom Zovkom), str. 116-129.
 38. Brkić Vučina, M. (2017). The Oral Narrative Intertextuality in “Water Fairies at the Edge of the Town of Ozalj” by D. Jarnević. Vermilion Journal, 1, 9-16.
 39. Prilog proučavanju etnofilološke tradicije Hrvata podrijetlom iz Bosne i Hercegovine u    Sloveniji, Motrišta, Mostar, listopad 2017, str. 27-41.
 40. Usmena književnost u romanu Na Drini ćuprija, u: Tragovi tradicije, znakovi kulture, Zbornik u čast Stipi Botici, Hrvatska sveučilišna naklada, Hrvatsko filološko društvo, Matica hrvatska, Zagreb, 2018, str. 299-312.
 41. Brkić Vučina, M. (2018). A not so fairy tale: two readings of the tale “How Potjeh sought the truth”, Vermilion Journal, 4, 1-14.
 42. Brkić Vučina, Mirna, Sonja Jurić, Pogled u nadnaravni svijet bića i pojava Mostara i okolice, „Osvit“, godište XXV, Mostar, 2019., str. 103-113.
 43. Mirna Brkić Vučina, Ivana Rašić, Ja, Mate Svjetski. Autobiografski zapisi prvog hrvatskog svjetskog putnika, Mostariensia, vol. 23, br. 2., 2020.
 44. Mirna Brkić Vučina, Bajka koja to nije – dva pristupa čitanju bajke kako je Potjeh tražio istinu, u: Stoljeće priča iz davnine, Zbornik radova, ur. A. Kos-Lajtman, S. Lovrić Kralj, N. Kujundžić, Hrvatska udruga istraživača dječje književnosti, Zagreb, 2020., str. 89-99.