Mirna BRKIĆ VUČINA

()

Dr. sc. MIRNA BRKIĆ VUČINA, izv. prof.
Ante Starčevića 60
BiH – 88000 Mostar
Tel: +387- 447-510E-mail:bmirna2002@yahoo.com

 

Biografija:

Prof. dr. sc. Mirna Brkić Vučina rođena je 17. travnja 1977. u Mostaru.  Osnovnu školu i Opću gimnaziju završila je u Čitluku. Studij hrvatskog jezika i književnosti na Filozofskom fakultetu u Zagrebu završava 2001. godine. Ljetni semestar 1999. godine provela je na Filozofskom fakultetu u Ljubljani kao stipendistica CEEPUS-a, gdje je sudjelovala u nastavnom procesu. Kao asistentica na Filozofskom fakultetu u Mostaru (tada Pedagoški fakultet) na odjelu za hrvatski jezik i književnost počinje raditi 2001. godine. Na Filozofskom fakultetu u Zagrebu 2007. godine obranila je doktorski rad pod naslovom Pikarski roman u hrvatskoj književnosti  te stekla akademski stupanj doktora znanosti, iz znanstvenog područja humanističkih znanosti, znanstveno polje: filologija, grana: kroatistika. Na Filozofskom fakultetu u Mostaru 2008. godine izabrana je u znanstveno-nastavno zvanje docenta, a 2014. na istom fakultetu izabrana je u zvanje izvanrednog profesora.  Na studiju hrvatskog jezika i književnosti trenutno izvodi nastavu na predmetima Hrvatska usmena književnost, Hrvatske usmene priče, Ženska mitološka bića u hrvatskoj usmenoj književnosti i tradiciji, Suodnosi usmene i pisane hrvatske književnostiHrvatski povijesni roman  te Likovi pikara u hrvatskoj književnosti. Prof. dr. Brkić Vučina profesorica je i na dislociranom Studiju hrvatskog jezika i književnosti u Orašju te je profesorica na poslijediplomskom studiju Jezici i kulture u kontaktu  na Filozofskom fakultetu u Mostaru. Pod njenim mentorstvom dosad je napisano je i obranjeno gotovo stotinu diplomskih, magistarskih i završnih radova. Na Teološko-katehetskom institutu u Mostaru od akademske godine 2015./2016. izvodi nastavu na kolegiju Religijski svijet i religijske teme u književnosti.

Znanstvena djelatnost prof. dr. sc. Mirne Brkić Vučina obuhvaća područje novije hrvatske književnosti te hrvatske usmene književnosti. Posljednjih godina intenzivno se bavi terenskim proučavanjem i zapisivanjem usmene književnosti, tradicije i kulture Hrvata na području Bosne i Hercegovine.

Prof. dr. Brkić Vučina održala je izlaganja na dvadesetak međunarodnih znanstvenih konferencija te je dosad objavila četrdesetak znanstvenih i stručnih radova radove u relevantnim časopisima u zemlji i inozemstvu.

Prof. dr. sc. Mirna Brkić Vučina bila je voditeljica Povjerenstva za kvalitetu Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru od 2005. do  2012. godine te članica Povjerenstva za osiguranje kvalitete Sveučilišta u Mostaru od 2005. do 2012. godine. Bila je četiri godine član Stegovnog povjerenstva Filozofskog fakulteta te voditeljica Lektorske službe Filozofskog fakulteta. Članica je Znanstveno-nastavnog vijeća Filozofskog fakulteta te Vijeća poslijediplomskih studija Filozofskog fakulteta.

Bila je voditeljica bilateralnog projekta između Slovenije i Bosne i Hercegovine za 2016. i 2017. godinu pod nazivom „Rat kao prijelomna točka u evaluaciji prošlih i sadašnjih iskustava“ u sklopu kojeg je provela terensko istraživanje u Sloveniji 2016. i 2017. godine. Članica je Predsjedništva Matice hrvatske ogranak Čitluk od 2010. godine. Članica je Uredništva međunarodnog časopisa Vermilion Journal of  Literature and Art.

Od 2018. godine pročelnica je Studija hrvatskog jezika i književnosti.

 

Bibliografija:

Autorske knjige

 1. Mudraci iza maske smijeha. Povijest, teorija i interpretacija pikarskog žanra u hrvatskoj književnosti, Synopsis, Zagreb/Sarajevo, Hrvatska sveučilišna naklada, Zagreb, 2010.
 2. Noćno lice žene. Suvremena kazivanja o vilama, vješticama i morama Hrvata u Bosni i Hercegovini, Syopsis, Zagreb/Sarajevo, 2013.

Poglavlja u knjizi

 1. Prikazi romana I. Brešana, M. Mikca, J. Leskovara, I. Kozarca, V. Novaka, M. C. Nehajeva, N. Fabrija, K. Š. Gjalskog u Leksikonu hrvatske književnosti – Djela, , str. 23/24., 40/41., 131/132., 157/158., 260/26., 573/574., 733/734., 965/966., 911/912.

 

Studijski članici:

  1. M. Cervantes, Riconete i Cortadillo, „Osvit“, 3-4., Mostar, 2005.
  2. Ivo Brešan „Tri života Tonija Longina“, „Republika“, godište LXI, Zagreb, 2005.
  3. Ptice nebeske – pikarski roman Ive Brešana, „Riječ“, god. 12., sv. 3., Rijeka, 2006.
  4. „Nemirni mir“ Ivana Sopte, „Vitko“, godina VI., broj 10, Široki Brijeg, 2007.
  5. O jednom manje poznatom humorističnom romanu hrvatske književnosti, „Riječ“, god. 14., sv. 3., Rijeka, 2008.
  6. Iscrpno i zorno, „Motrišta“, br. 44., Mostar, 2008.
  7. Roman „Prosjaci i sinovi“ Ivana Raosa kao pikarski roman, Riječki filološki dani, Zbornik radova s Međunarodnog znanstvenog skupa Riječki filološki dani 7, Filozofski fakultet Rijeka, 2008., 219-231.
  8. Iscrpno i zorno, „Motrišta“, br. 44., Mostar, 2008., str.136-137.
  9. Pikarski roman-od kanonizacije do transformacije u 18. st., „Mostariensia“, Mostar, 2008., str. 127-143.
  10. O Raosovim prosjačkim kraljevima, Brotnjo Zbornik 5, Matica hrvatska Čitluk, 2008.
  11. Putovanje kao potraga za smislom, „Hum“, Mostar, 2008., str.61-76.
  12. Majerovi i Batušićevi siromasi u borbi za goli život, „Riječ“, God. 15., sv. 4., Rijeka, 2009., str. 155-165.
  13. Poslovice – bljesak ljudske mudrosti, „Stolačko kulturno proljeće“, Matica hrvatska ogranak Stolac, godište VII., 2009. (rad objavljen u koautorstvu sa studenticom kroatistike Marijanom Kuzman), str. 189-197.
  14. Otimanje od zaborava…, predgovor knjizi: Molitve, običaji i priče moga zavičaja, Župni ured Čerin, Matica hrvatska Čitluk, 2009.
  15. Raos između žalosti i smijeha u autobiografskoj trilogiji „Vječno žalosni smijeh“, 8. Kijevski književni susreti, Zbornik radova i pjesama, Kijevo, 2009., str. 123-141.
  16. Novi hrvatski epitafi na području Brotnja, „Suvremena pitanja“, God. IV., broj 8., Mostar, 2009. (u koautorstvu sa studenticom kroatistike Ivanom Škegro), str. 113-121.
  17. Soptina hercegovačka duologija, „Suvremena pitanja“, God. V., broj 10, Mostar, 2010., str. 88-101.
  18. Novo čitanje hrvatskih povijesti književnosti, „Motrišta“, br. 53, Mostar, 2010., str. 152-154.
  19. Cesta je život…, „Književna smotra“, God. XLII, broj 155 (1), Zagreb, 2010., str. 47-50.
  20. Topos theatrum mundi u romanima Ive Brešana, „Filološke studije“, Tom 1, Filološki fakultet Permskog državnog sveučilišta u Rusiji, Filozofski fakultet Sveučilišta u Ljubljani, Institut za makedonsku književnost (Sveučilište „Sv. Kiril i Metodij“ u Skoplju), Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2010., str. 1-10.
  21. Igra na pozornici života, “Linqua Montenegrina”, God. III., br. 5., Cetinje, 2010., str. 447-467.
  22. Paremiologizmi u spjevovima Smrt Smail-age Čengića i Luča mikrokozma, Zbornik Ivan Mažuranić (1814-1890) i Crna Gora Cetinje od 27.9. do 1.10. 2009., HDCP „Croatica-Montenegrina“ RH, CKD  Montenegro-Montenegrina u Osijeku i Institut za crnogorski jezik i jezikoslovlje „Vojislav P. Nikčević“, Cetinje, Filozofski fakultet J. J. Strossmayera u Osijeku, 2011., str. 215-332.
  23. Tko ništa nije naučio iz povijesti, osuđen je da mu se ona ponavlja, Ideja povijesnog circulusa u romanima N. Fabrija, I. Brešana i I. Andrića, „Filološke studije“, Tom 1, Filološki fakultet Permskog državnog sveučilišta u Rusiji, Filozofski fakultet Sveučilišta u Ljubljani, Institut za makedonsku književnost (Sveučilište „Sv. Kiril i Metodij“ u Skoplju), Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2011, str. 101-110.
  24. Provjerene činjenice i svjedočanstva o životnoj misiji Zvonka Bušića, „Osvit“, 3-4, God. XVII., Mostar, 2011., str. 322-328.
  25. Ideja povijesnog circulusa u romanu Na Drini ćuprija Ive Andrića, „Hum“, br. 8., Mostar, 2012., str. 265-276.
  26. „Niski“ likovi hrvatskih romana, U: Zbornik radova Petog hrvatskog slavističkog kongresa, Rijeka, 2012., str. 551-556.
  27. Mora, žensko demonološko biće, u suvremenim kazivanjima Hrvata u Bosni i Hercegovini, „Filološke studije“, Tom 1, Filološki fakultet Permskog državnog sveučilišta u Rusiji, Filozofski fakultet Sveučilišta u Ljubljani, Institut za makedonsku književnost (Sveučilište „Sv. Kiril i Metodij“ u Skoplju), Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2012., str. 37-47.
  28. Paremiološko blago u Raosovim „Prosjacima i sinovima“, U: Sanjari i znanstvenici. Zbornik radova u čast 70-godišnjice rođenja Branke Brlenić-Vujić, Filozofski fakultet,  Osijek, 2013., str. 169-186.
  29. Fatalna žena – intrigantan spoj ljepote i demonskog, Kultura komuniciranja, Znanstvenostručni godišnjak, zbornik Znanstvene konferencije kultura komuniciranja – Predstavljanje žene u medijima, br. 2., Filozofski fakultet Sveučilišta u Mostaru, 2013., str. 175.-187. (u koautorstvu s Goranom Zovkom)
  30. Predaje o vilama u tradiciji Hrvata Bosne i Hercegovine, u: Bosanskohercegovački slavistički kongres I, Zbornik radova, knjiga 2, Slavistički komitet, Sarajevo, 2012., str. 39-48.
  31. Vještice u suvremenim narativima Hrvata na području Bosne i Hercegovine, „Filološke studije“, Tom 2, Filološki fakultet Permskog državnog sveučilišta u Rusiji, Filozofski fakultet Sveučilišta u Ljubljani, Institut za makedonsku književnost (Sveučilište „Sv. Kiril i Metodij“ u Skoplju), Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2014., str. 221-233.
  32. Iza svake uspješne žene stoji značajna količina ispijene kave, „Motrišta“, br. 79., Mostar, 2014., 101-103.
  33. Umijeće preživljavanja – razmatranja o Fratarskim pričama I. Andrića, „Filološke studije“, Filološki fakultet Permskog državnog sveučilišta u Rusiji, Filozofski fakultet Sveučilišta u Ljubljani, Institut za makedonsku književnost (Sveučilište „Sv. Kiril i Metodij“ u Skoplju), Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Institut za književnost i umetnost u Beogradu, svezak II., 2015., str. 173-183.
  34. Vile u Pričama iz davnine Ivane-Brlić Mažuranić i suvremenim narativima, „Šegrt Hlapić“, Od čudnovatog do čudesnog., Zbornik radova, Hrvatska udruga istraživača dječje književnosti, Ogranak Matice hrvatske Slavonski Brod, Zagreb-Slavonski Brod, 2015., str. 657-670.
  35. Predaja o vili brodarici u romanu Na Drini ćuprija, Hrvatski narodni godišnjak, br. 64, Hrvatsko kulturno društvo Napredak, Sarajevo, 2016., str. 121-129.
  36. Brkić Vučina, M. (2017). The Symbolic Potential of Snakes in Two Short Stories: Ivo Andric’s “Snake” and Vladimir Nazor’s “Snake”. Vermilion Journal, 2, 25-33.
  1. Tragovi na koži grada – mostarski grafiti od 2006. do 2016. godine (koautorstvo s Goranom Zovkom), str. 116-129.
  2. Brkić Vučina, M. (2017). The Oral Narrative Intertextuality in “Water Fairies at the Edge of the Town of Ozalj” by D. Jarnević. Vermilion Journal, 1, 9-16.
   1. Prilog proučavanju etnofilološke tradicije Hrvata podrijetlom iz Bosne i Hercegovine u Sloveniji, Motrišta, Mostar, listopad 2017, str. 27-41.