Ivica MUSIĆ

()

Prof. dr. sc. Ivica MUSIĆ
Matice hrvatske b.b.
BiH – 88 000 Mostar
Tel: +387-63-377-646
E-mail: ivica.music@ff.sum.ba

 

Biografija:

Rođen 1. rujna 1974. u Tomislavgradu. Osnovnu školu završio u Brišniku pokraj Tomislavgrada. Klasičnu gimnaziju pohađao u Visokom i Sinju gdje je u lipnju 1993. položio ispit zrelosti. Na Filozofskom fakultetu Družbe Isusove u Zagrebu diplomirao stekavši zvanje diplomiranoga profesora filozofije i religijske kulture. Na istom fakultetu završio poslijediplomski studij iz filozofije te magistrirao 2004. godine obranivši rad naslovljen Teizam Karla Jaspersa: Pronalazak transcendencije i dokidanje Boga u transcendenciji. Godine 2008. stekao akademski stupanj doktora znanosti obranivši na istoimenom fakultetu disertaciju naslovljenu Može li transcendentni Bog biti osoba: Stjepan Zimmermann u odnosu na Karla Jaspersa. Kao mlađi asistent na Studiju filozofije Pedagoškoga fakulteta Sveučilišta u Mostaru počeo raditi početkom 2002. godine. U suradničko zvanje asistenta na novoosnovanom Filozofskom fakultetu u Mostaru izabran u svibnju 2005. Godine 2008. izabran u nastavno zvanje docenta, a 2014. u zvanje izvanrednoga profesora. Osim na Filozofskom, predaje i na Fakultetu prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti u Mostaru te na Teološkom institutu u Mostaru.

Od listopada 2017. dekan je Filozofskog fakulteta. Glavni je urednik Mostariensije, časopisa za društvene i humanističke znanosti u izdanju Sveučilišta u Mostaru i suizdanju Instituta društvenih znanosti „Ivo Pilar“ iz Zagreba. Član je uredništva časopisa Hum, Kultura komuniciranja. Član je uredništva Suvremenih pitanja, časopisa za prosvjetu i kulturu čiji su izdavači Matica hrvatska Mostar i Fakultet prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti Sveučilišta u Mostaru. Sudjelovao u organizaciji više znanstvenih skupova održanih na Sveučilištu u Mostaru. Izvršni je urednik dvaju zbornika. Autor je i koautor dviju knjiga te više od dvadeset znanstvenih članaka. Recenzent je šest knjiga i više članaka za ugledne časopise i zbornike radova. Svojim prilozima sudjelovao na brojnim znanstvenim skupovima u zemlji i inozemstvu. Bio je član ekspertnoga tima Agencije za razvoj visokoga obrazovanja i osiguranja kvalitete u Bosni i Hercegovini. Član je Akademije za odgojno-obrazovne znanosti Hrvatske. Prodekan za nastavu Filozofskog fakulteta od ak. 2013./14. do 2016./17. god.

Bibliografija:

Autorske knjige:

 1. Prema filozofiji odgoja, Filozofski fakultet Sveučilišta u Mostaru, Mostar, 2007.
 2. Može li transcendentni Bog biti osoba: Stjepan Zimmermann nasuprot Karlu Jaspersu, Matica hrvatska, Široki Brijeg, 2010.
 3. Geniji, varalice i oni treći: ogledi o odnosu znanosti i vjere, Naša ognjišta – Kršćanska sadašnjost, Tomislavgrad – Zagreb, 2017.

Studijski članci:

 

 1. Ivica Musić, “Odnos znanosti i filozofije u promišljanju Karla Jaspersa”, Motrišta, glasilo Matice hrvatske u Mostaru, br. 3, Mostar, ožujak 2005., str. 144-151.
 2. Ivica Musić, “Teizam Karla Jaspersa (1.)”, Hercegovina franciscana, I (2005.), 1, str. 97-131.
 3. Ivica Musić, “Teizam Karla Jaspersa (2.)”, Hercegovina franciscana, II (2006.), 2, str. 64-106.
 4. “Zimmermannova kritika Jaspersova negiranja metafizičke spoznaje”, Hum, časopis Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru, sv. 1, Mostar, prosinca 2006., str. 275-297.
 5. “Odgoj za vrijednosti”, Suvremena pitanja, časopis za prosvjetu i kulturu, god. I., br. 1., Mostar, travanj 2006., str. 89-101.
 6. Ivica Musić, “Neki filozofski prinosi suvremenoj odgojnoj praksi”, Suvremena pitanja, časopis za prosvjetu i kulturu, god. II., br. 3., Mostar, svibanj 2007., str. 21-33.
 7. Ivica Musić, “Studij filozofije u franjevaca Bosne i Hercegovine”, Hum, časopis Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru, br. 3, Mostar, prosinca 2007., str. 178-193.
 8. Ivica Musić, “Franjevačka filozofska učilišta u Bosni Srebrenoj u doba fra Lovre Šitovita”, Zbornik o fra Lovri Šitoviću, Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, 2009., str. 67-70.
 9. Ivica Musić, “Darvinizam – još uvijek izazov za znanost i školstvo”, Suvremena pitanja, časopis za prosvjetu i kulturu, god. IV., br. 7., Mostar, svibanj 2009., str. 61-75.
 10. Ivica Musić, “Hercegovački franjevci koji su se bavili filozofijom”, Franjevci i hercegovina, Zbornik radova s istoimenoga znanstvenog simpozija održanog 6. listopada 2009. u Mostaru u prigodi 800. obljetnice utemeljenja franjevačkog reda /1209.-2009/, Mostar, 2009., str. 409-424.
 11. Ivica Musić – Mate Penava, “(ne)Religiozni Wittgenstein”, Hum, časopis Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru, br. 6, Mostar, prosinca 2010., str. 266-285.
 12. Ivica Musić – Mate Buntić, “Filozofska izobrazba fra Ivana Ančića”, Zbornik o Ivanu Ančiću, Zbornik radova sa znanstvenoga skupa „Fra Ivan Ančić Dumljanin, 1624.-1685.“, Tomislavgrad, 13.-15. svibnja 2010., Hrvatski studiji Sveučilišta u Mostaru, Zagreb, svibanj 2011., str. 57-68 (u koautorstvu s Matom Buntićem)
 13. Ivica Musić – Zoran Tomić, “Etika i profesionalizam u odnosima s javnošću”, Medijska kultura, naučno stručni časopis iz oblasti medija, Nikšić – Novi Sad – Dubrovnik – Mostar, 02/2011., str. 171-190.
 14. Ivica Musić – Mate Buntić, “Znanstveno praznovjerje i smislenost vjere”, Suvremena znanost i vjera, Zbornik radova s međunarodnoga znanstvenog skupa, Mostar, 29. i 30. listopada 2010., Mostar – Ljubljana, 2011., str. 135-152.
 15. Ivica Musić – Mate Buntić, “Istinsko i lažno prosvjetiteljstvo”, Zbornik o Mati Zoričiću, Zbornik radova sa znanstvenoga skupa „Mate Zoričić i prosvjetiteljstvo u redovničkom zajednicama tijekom 18. stoljeća“, Skradin 19.-21. svibnja 2011. godine, Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, 2012., str. 219-230.
 16. Ivica Musić, “Egzistencijali u Andrićevoj Prokletoj avliji”, Hum, časopis Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru, br. 8, Mostar, svibnja 2012., str. 288-302.
 17. Ivica Musić – Ivana LJUBIĆ, “Suvremene rasprave o Bogu”, Veritas vitae et doctrinae: U potrazi za istinom o čovjeku i Bogu, Zbornik radova u čast Hrvoja Lasića, OP, Zagreb, 2012., str. 112-123.
 18. Ivica Musić, “Filozofskom vjerom protiv scijentističke sljeparije: Jaspersova alternativa modernomu praznovjerju”, u: Boško Pešić – Danijel Tolvajčić (ur.), Filozofija egzistencije Karla Jaspersa, Hrvatsko društvo “Karl Jaspers”, Zagreb, 2013., str. 233-244.
 19. Ivica Musić – Mate Buntić, “Problem odnosa filozofske i kulturalne antropologije”, Kultura, identitet, društvo – europski realiteti, Zbornik radova I. međunarodnog interdisciplinarnog znanstvenog skupa (Osijek, 20. – 21. ožujka 2013.), Odjel za kulturologiju – Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera, Osijek / Institut društvenih znanosti “Ivo Pilar”, Zagreb, Osijek – Zagreb, 2014., str. 479-487.
 20. Ivica Musić – Mate Penava, „Bakulina metafizička promišljanja u djelu Pravo mudroznanje“, Zbornik o Petru Bakuli, ur. Pavao Knezović, Marko Jerković (ur.), Zagreb, Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu, 2013., str. 349.-365.
 21. Ivica Musić, „Hercegovački franjevci i filozofija“, Ad laborem indigentia cogebat: Zbornik radova u čast Serafinu Hrkaću, Filozofski fakultet Sveučilišta u Mostaru – Matica hrvatska Grude – Institut za latinitet Sveučilišta u Mostaru, Mostar – Grude, 2015., str. 215.-261.
 22. Ivica Musić, “Fundamentalistički ateizam i moral”, Probudi krepost! Aretaički pristup filozofiji, Zbornik u čast p. Ivana Kopreka SJ u povodu 60. obljetnice života, Filozofsko-teološki institut Družbe Isusove, Zagreb, 2014., str. 355-377.
 23. Ivica Musić – Mate Buntić, “Ideja pravednog rata i pravednog mira u antičkoj i skolastičkoj misli”, Vukovar ’91. – genocid i memoricidna baština Europske unije, Institut društvenih znanosti “Ivo Pilar” / Ogranak Matice hrvatske Vukovar, Zagreb – Vukovar, 2014., str. 75-85.
 24. Ivica Musić – Mate Buntić – Mate Penava, „Zašto bi filozofi trebali biti upravitelji države“, Zbornik radova Identiteti – kulture – jezici, Filozofski fakultet, Mostar, 2015.
 25. Ivica Musić – DRAŽEN BARBARIĆ – Mate Penava, „Pitanje kolektivne krivnje: moralna odgovornost za počinjene zločine“, Domovinski rat i njegovi društveno-ekonomski odrazi na razvoj hrvatskoga istoka, Zbornik radova, Institut društvenih znanosti Ivo Pilar – Odjel za kulturologiju Sveučilišta Jurja Strossmayera u Osijeku – Filozofski fakultet Sveučilišta u Mostaru – Ogranak Matice hrvatske Osijek, Zagreb., 2016., str. 37. – 51.

Urednik knjiga:

 1. Suvremena znanost i vjera: Zbornik radova s međunarodnoga znanstvenog skupa, Mostar, 29. i 30. listopada 2010., Mostar – Ljubljana, 2011.
 2. Ad laborem indigentia cogebat: Zbornik radova u čast Serafinu Hrkaću, Filozofski fakultet Sveučilišta u Mostaru – Matica hrvatska Grude – Institut za latinitet Sveučilišta u Mostaru, Mostar – Grude, 2015.
 3. Opera Dei revelare honorificum est: zbornik radova u čast Baziliju Pandžiću, Hercegovačka franjevačka provincija – Filozofski fakultet Sveučilišta u Mostaru – Matica hrvatska Grude, Mostar – Grude, 2018.

 

Recenzije:

 • “Utemeljitelji velikih religija i komunikacija”, recenzija knjige Ike Skoke: Specifičnost Mojsijeva, Budina, Konfucijeva, Isusova i Muhamedova komuniciranja, Filozofski fakultet, Mostar, 2008., Hercegovina franciscana, god. IV (2008.), br. 4, Mostar, 2008., str. 449-450.
 • “Stručno neustručavanje”, recenzija knjige Vjerujem u Hercegovinu Ivana Sivrića, Matica hrvatska Mostar, Mostar, 2009., str. 210-213.
 • “Monografija – svetkovina za oči”, recenzija monografije Krešimir Ledić, Fakultet prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti Sveučilišta u Mostaru, Mostar, 2016., str. 315.